ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعلی شفابخش، سعید احمدی، (1398). بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(2)، 475-499. magiran.com/p2072399
هholamali Shafabakhsh , SAEED Ahmadi, (2019). Investigating the Effects of Steel Slag and Different Tack Coats on the Shear Strength of Composite Pavement Layers, Journal of Transportation Engineering, 11(2), 475-499. magiran.com/p2072399
غلامعلی شفابخش، سعید احمدی، بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب. فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 1398؛ 11(2): 475-499. magiran.com/p2072399
هholamali Shafabakhsh , SAEED Ahmadi, Investigating the Effects of Steel Slag and Different Tack Coats on the Shear Strength of Composite Pavement Layers, Journal of Transportation Engineering, 2019; 11(2): 475-499. magiran.com/p2072399
غلامعلی شفابخش، سعید احمدی، "بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 11، شماره 2 (1398): 475-499. magiran.com/p2072399
هholamali Shafabakhsh , SAEED Ahmadi, "Investigating the Effects of Steel Slag and Different Tack Coats on the Shear Strength of Composite Pavement Layers", Journal of Transportation Engineering 11, no.2 (2019): 475-499. magiran.com/p2072399
غلامعلی شفابخش، سعید احمدی، (1398). 'بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب'، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(2)، صص.475-499. magiran.com/p2072399
هholamali Shafabakhsh , SAEED Ahmadi, (2019). 'Investigating the Effects of Steel Slag and Different Tack Coats on the Shear Strength of Composite Pavement Layers', Journal of Transportation Engineering, 11(2), pp.475-499. magiran.com/p2072399
غلامعلی شفابخش؛ سعید احمدی. "بررسی تاثیر استفاده از سرباره فولاد و اندودهای سطحی مختلف بر عملکرد مقاومت برشی بین لایه ای روسازی مرکب". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11 ،2 ، 1398، 475-499. magiran.com/p2072399
هholamali Shafabakhsh ; SAEED Ahmadi. "Investigating the Effects of Steel Slag and Different Tack Coats on the Shear Strength of Composite Pavement Layers", Journal of Transportation Engineering, 11, 2, 2019, 475-499. magiran.com/p2072399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال