ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه امین طهماسبی، سید امین بدری، بهناز رضازاده، (1398). مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به منظور طراحی زنجیره تامین یکپارچه چندسطحی، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(2)، 497-524. magiran.com/p2072400
Hamzeh Amin Tahmasbi , Seyed Amin Badri, Behnaz Rezazadeh, (2019). A novel mix integer linear programming model for design of multi-level integrated supply chain, Journal of Transportation Engineering, 11(2), 497-524. magiran.com/p2072400
حمزه امین طهماسبی، سید امین بدری، بهناز رضازاده، مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به منظور طراحی زنجیره تامین یکپارچه چندسطحی. فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 1398؛ 11(2): 497-524. magiran.com/p2072400
Hamzeh Amin Tahmasbi , Seyed Amin Badri, Behnaz Rezazadeh, A novel mix integer linear programming model for design of multi-level integrated supply chain, Journal of Transportation Engineering, 2019; 11(2): 497-524. magiran.com/p2072400
حمزه امین طهماسبی، سید امین بدری، بهناز رضازاده، "مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به منظور طراحی زنجیره تامین یکپارچه چندسطحی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 11، شماره 2 (1398): 497-524. magiran.com/p2072400
Hamzeh Amin Tahmasbi , Seyed Amin Badri, Behnaz Rezazadeh, "A novel mix integer linear programming model for design of multi-level integrated supply chain", Journal of Transportation Engineering 11, no.2 (2019): 497-524. magiran.com/p2072400
حمزه امین طهماسبی، سید امین بدری، بهناز رضازاده، (1398). 'مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به منظور طراحی زنجیره تامین یکپارچه چندسطحی'، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(2)، صص.497-524. magiran.com/p2072400
Hamzeh Amin Tahmasbi , Seyed Amin Badri, Behnaz Rezazadeh, (2019). 'A novel mix integer linear programming model for design of multi-level integrated supply chain', Journal of Transportation Engineering, 11(2), pp.497-524. magiran.com/p2072400
حمزه امین طهماسبی؛ سید امین بدری؛ بهناز رضازاده. "مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط جدید به منظور طراحی زنجیره تامین یکپارچه چندسطحی". فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11 ،2 ، 1398، 497-524. magiran.com/p2072400
Hamzeh Amin Tahmasbi ; Seyed Amin Badri; Behnaz Rezazadeh. "A novel mix integer linear programming model for design of multi-level integrated supply chain", Journal of Transportation Engineering, 11, 2, 2019, 497-524. magiran.com/p2072400
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال