ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هایلی مکبین، آنجلیکی بوگوسیان، سوهانا بگوم، (1398). تجربیات افراد ترک کننده قات و متخصصان بهداشت و درمان کمک کننده به آنها، مجله اعتیاد و سلامت، 11(4)، 243-255. magiran.com/p2072410
Suhana Begum , Angeliki Bogosian, Hayley Mcbain, (2019). The experiences of people who quit khat and the health care professionals who support them, Addiction & Health, 11(4), 243-255. magiran.com/p2072410
هایلی مکبین، آنجلیکی بوگوسیان، سوهانا بگوم، تجربیات افراد ترک کننده قات و متخصصان بهداشت و درمان کمک کننده به آنها. مجله اعتیاد و سلامت، 1398؛ 11(4): 243-255. magiran.com/p2072410
Suhana Begum , Angeliki Bogosian, Hayley Mcbain, The experiences of people who quit khat and the health care professionals who support them, Addiction & Health, 2019; 11(4): 243-255. magiran.com/p2072410
هایلی مکبین، آنجلیکی بوگوسیان، سوهانا بگوم، "تجربیات افراد ترک کننده قات و متخصصان بهداشت و درمان کمک کننده به آنها"، مجله اعتیاد و سلامت 11، شماره 4 (1398): 243-255. magiran.com/p2072410
Suhana Begum , Angeliki Bogosian, Hayley Mcbain, "The experiences of people who quit khat and the health care professionals who support them", Addiction & Health 11, no.4 (2019): 243-255. magiran.com/p2072410
هایلی مکبین، آنجلیکی بوگوسیان، سوهانا بگوم، (1398). 'تجربیات افراد ترک کننده قات و متخصصان بهداشت و درمان کمک کننده به آنها'، مجله اعتیاد و سلامت، 11(4)، صص.243-255. magiran.com/p2072410
Suhana Begum , Angeliki Bogosian, Hayley Mcbain, (2019). 'The experiences of people who quit khat and the health care professionals who support them', Addiction & Health, 11(4), pp.243-255. magiran.com/p2072410
هایلی مکبین؛ آنجلیکی بوگوسیان؛ سوهانا بگوم. "تجربیات افراد ترک کننده قات و متخصصان بهداشت و درمان کمک کننده به آنها". مجله اعتیاد و سلامت، 11 ،4 ، 1398، 243-255. magiran.com/p2072410
Suhana Begum ; Angeliki Bogosian; Hayley Mcbain. "The experiences of people who quit khat and the health care professionals who support them", Addiction & Health, 11, 4, 2019, 243-255. magiran.com/p2072410
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال