ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، (1398). بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(3)، 299-316. magiran.com/p2072414
Vahid Mansouri Gandomani , Heshmat Omidi, Abdul Amir Bostani, (2019). Study on effects of pretreatment nano-particle silicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycine max L.) cultivars Williams under salinity, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3), 299-316. magiran.com/p2072414
وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(3): 299-316. magiran.com/p2072414
Vahid Mansouri Gandomani , Heshmat Omidi, Abdul Amir Bostani, Study on effects of pretreatment nano-particle silicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycine max L.) cultivars Williams under salinity, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(3): 299-316. magiran.com/p2072414
وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، "بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 3 (1398): 299-316. magiran.com/p2072414
Vahid Mansouri Gandomani , Heshmat Omidi, Abdul Amir Bostani, "Study on effects of pretreatment nano-particle silicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycine max L.) cultivars Williams under salinity", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.3 (2019): 299-316. magiran.com/p2072414
وحید منصوری گندمانی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، (1398). 'بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(3)، صص.299-316. magiran.com/p2072414
Vahid Mansouri Gandomani , Heshmat Omidi, Abdul Amir Bostani, (2019). 'Study on effects of pretreatment nano-particle silicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycine max L.) cultivars Williams under salinity', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3), pp.299-316. magiran.com/p2072414
وحید منصوری گندمانی؛ حشمت امیدی؛ عبدالامیر بستانی. "بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،3 ، 1398، 299-316. magiran.com/p2072414
Vahid Mansouri Gandomani ; Heshmat Omidi; Abdul Amir Bostani. "Study on effects of pretreatment nano-particle silicon dioxide (SiO2) on seed germination and biochemical indicate of soybean (Glycine max L.) cultivars Williams under salinity", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 3, 2019, 299-316. magiran.com/p2072414
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال