به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مظاهری تیرانی، مریم مددکار حق جو، احمد اسماعیلی، (1398). بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(3)، 369-380. magiran.com/p2072419
Maryam Mazaheri Tirani, Maryam Madadkar Haghjou , Ahmad Ismaili, (2019). Effect of bulk and nano zinc oxide on seed germination and growth indices in tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3), 369-380. magiran.com/p2072419
مریم مظاهری تیرانی، مریم مددکار حق جو، احمد اسماعیلی، بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.)). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(3): 369-380. magiran.com/p2072419
Maryam Mazaheri Tirani, Maryam Madadkar Haghjou , Ahmad Ismaili, Effect of bulk and nano zinc oxide on seed germination and growth indices in tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(3): 369-380. magiran.com/p2072419
مریم مظاهری تیرانی، مریم مددکار حق جو، احمد اسماعیلی، "بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 3 (1398): 369-380. magiran.com/p2072419
Maryam Mazaheri Tirani, Maryam Madadkar Haghjou , Ahmad Ismaili, "Effect of bulk and nano zinc oxide on seed germination and growth indices in tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.3 (2019): 369-380. magiran.com/p2072419
مریم مظاهری تیرانی، مریم مددکار حق جو، احمد اسماعیلی، (1398). 'بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(3)، صص.369-380. magiran.com/p2072419
Maryam Mazaheri Tirani, Maryam Madadkar Haghjou , Ahmad Ismaili, (2019). 'Effect of bulk and nano zinc oxide on seed germination and growth indices in tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3), pp.369-380. magiran.com/p2072419
مریم مظاهری تیرانی؛ مریم مددکار حق جو؛ احمد اسماعیلی. "بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.))". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،3 ، 1398، 369-380. magiran.com/p2072419
Maryam Mazaheri Tirani; Maryam Madadkar Haghjou ; Ahmad Ismaili. "Effect of bulk and nano zinc oxide on seed germination and growth indices in tobacco (Nicotiana tabacum L.) seedlings", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 3, 2019, 369-380. magiran.com/p2072419
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال