ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، محمود شور، رضا خراسانی، (1398). بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(3)، 399-410. magiran.com/p2072421
Homa Azizi, Parviz Rezvani Moghaddam , Mahdi Parsa, Mahmood Shoor, Reza Khorasani, (2019). Study on seed dormancy breakage treatments and some germination properties of Colchicum kotschyi Boiss. as a medicinal plant, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3), 399-410. magiran.com/p2072421
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، محمود شور، رضا خراسانی، بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(3): 399-410. magiran.com/p2072421
Homa Azizi, Parviz Rezvani Moghaddam , Mahdi Parsa, Mahmood Shoor, Reza Khorasani, Study on seed dormancy breakage treatments and some germination properties of Colchicum kotschyi Boiss. as a medicinal plant, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(3): 399-410. magiran.com/p2072421
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، محمود شور، رضا خراسانی، "بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 3 (1398): 399-410. magiran.com/p2072421
Homa Azizi, Parviz Rezvani Moghaddam , Mahdi Parsa, Mahmood Shoor, Reza Khorasani, "Study on seed dormancy breakage treatments and some germination properties of Colchicum kotschyi Boiss. as a medicinal plant", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.3 (2019): 399-410. magiran.com/p2072421
هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم، مهدی پارسا، محمود شور، رضا خراسانی، (1398). 'بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(3)، صص.399-410. magiran.com/p2072421
Homa Azizi, Parviz Rezvani Moghaddam , Mahdi Parsa, Mahmood Shoor, Reza Khorasani, (2019). 'Study on seed dormancy breakage treatments and some germination properties of Colchicum kotschyi Boiss. as a medicinal plant', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(3), pp.399-410. magiran.com/p2072421
هما عزیزی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی پارسا؛ محمود شور؛ رضا خراسانی. "بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،3 ، 1398، 399-410. magiran.com/p2072421
Homa Azizi; Parviz Rezvani Moghaddam ; Mahdi Parsa; Mahmood Shoor; Reza Khorasani. "Study on seed dormancy breakage treatments and some germination properties of Colchicum kotschyi Boiss. as a medicinal plant", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 3, 2019, 399-410. magiran.com/p2072421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال