ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد رجبی مرند، حسین مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، رستم عبدالهی آرپناهی، (1398). ارزیابی صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNP ها و بلوک های هاپلوتایپی، مجله تولیدات دامی، 21(4)، 419-430. magiran.com/p2072941
Behzad Rajabi Marand, Hossein Moradi Shahrbabak , Mostafa Sadeghi, Rostam Abdolahiarpanahi, (2019). Evaluation of prediction accuracy of the genomic breeding values of some economic traits in Iranian Holstein cattle using SNP markers and haplotype blocks, Journal of Animal Productions, 21(4), 419-430. magiran.com/p2072941
بهزاد رجبی مرند، حسین مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، رستم عبدالهی آرپناهی، ارزیابی صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNP ها و بلوک های هاپلوتایپی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(4): 419-430. magiran.com/p2072941
Behzad Rajabi Marand, Hossein Moradi Shahrbabak , Mostafa Sadeghi, Rostam Abdolahiarpanahi, Evaluation of prediction accuracy of the genomic breeding values of some economic traits in Iranian Holstein cattle using SNP markers and haplotype blocks, Journal of Animal Productions, 2019; 21(4): 419-430. magiran.com/p2072941
بهزاد رجبی مرند، حسین مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، رستم عبدالهی آرپناهی، "ارزیابی صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNP ها و بلوک های هاپلوتایپی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 4 (1398): 419-430. magiran.com/p2072941
Behzad Rajabi Marand, Hossein Moradi Shahrbabak , Mostafa Sadeghi, Rostam Abdolahiarpanahi, "Evaluation of prediction accuracy of the genomic breeding values of some economic traits in Iranian Holstein cattle using SNP markers and haplotype blocks", Journal of Animal Productions 21, no.4 (2019): 419-430. magiran.com/p2072941
بهزاد رجبی مرند، حسین مرادی شهربابک، مصطفی صادقی، رستم عبدالهی آرپناهی، (1398). 'ارزیابی صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNP ها و بلوک های هاپلوتایپی'، مجله تولیدات دامی، 21(4)، صص.419-430. magiran.com/p2072941
Behzad Rajabi Marand, Hossein Moradi Shahrbabak , Mostafa Sadeghi, Rostam Abdolahiarpanahi, (2019). 'Evaluation of prediction accuracy of the genomic breeding values of some economic traits in Iranian Holstein cattle using SNP markers and haplotype blocks', Journal of Animal Productions, 21(4), pp.419-430. magiran.com/p2072941
بهزاد رجبی مرند؛ حسین مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ رستم عبدالهی آرپناهی. "ارزیابی صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برخی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از SNP ها و بلوک های هاپلوتایپی". مجله تولیدات دامی، 21 ،4 ، 1398، 419-430. magiran.com/p2072941
Behzad Rajabi Marand; Hossein Moradi Shahrbabak ; Mostafa Sadeghi; Rostam Abdolahiarpanahi. "Evaluation of prediction accuracy of the genomic breeding values of some economic traits in Iranian Holstein cattle using SNP markers and haplotype blocks", Journal of Animal Productions, 21, 4, 2019, 419-430. magiran.com/p2072941
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال