ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شه طلب، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، (1398). ارزیابی مقایسه ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه گوشتی، جوجه بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران، مجله تولیدات دامی، 21(4)، 441-450. magiran.com/p2072943
Alireza Shahtalab, Hamed Ahmadi , Farid Shariatmadari, (2019). Comparative evaluation of growth characteristics in commercial broilers, native chickens and a domestic pigeon (Columba livia) raised in Iran, Journal of Animal Productions, 21(4), 441-450. magiran.com/p2072943
علیرضا شه طلب، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، ارزیابی مقایسه ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه گوشتی، جوجه بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(4): 441-450. magiran.com/p2072943
Alireza Shahtalab, Hamed Ahmadi , Farid Shariatmadari, Comparative evaluation of growth characteristics in commercial broilers, native chickens and a domestic pigeon (Columba livia) raised in Iran, Journal of Animal Productions, 2019; 21(4): 441-450. magiran.com/p2072943
علیرضا شه طلب، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، "ارزیابی مقایسه ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه گوشتی، جوجه بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 4 (1398): 441-450. magiran.com/p2072943
Alireza Shahtalab, Hamed Ahmadi , Farid Shariatmadari, "Comparative evaluation of growth characteristics in commercial broilers, native chickens and a domestic pigeon (Columba livia) raised in Iran", Journal of Animal Productions 21, no.4 (2019): 441-450. magiran.com/p2072943
علیرضا شه طلب، حامد احمدی، فرید شریعتمداری، (1398). 'ارزیابی مقایسه ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه گوشتی، جوجه بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران'، مجله تولیدات دامی، 21(4)، صص.441-450. magiran.com/p2072943
Alireza Shahtalab, Hamed Ahmadi , Farid Shariatmadari, (2019). 'Comparative evaluation of growth characteristics in commercial broilers, native chickens and a domestic pigeon (Columba livia) raised in Iran', Journal of Animal Productions, 21(4), pp.441-450. magiran.com/p2072943
علیرضا شه طلب؛ حامد احمدی؛ فرید شریعتمداری. "ارزیابی مقایسه ای الگوی رشد در سویه تجاری جوجه گوشتی، جوجه بومی و کبوتر پرواری پرورشی در ایران". مجله تولیدات دامی، 21 ،4 ، 1398، 441-450. magiran.com/p2072943
Alireza Shahtalab; Hamed Ahmadi ; Farid Shariatmadari. "Comparative evaluation of growth characteristics in commercial broilers, native chickens and a domestic pigeon (Columba livia) raised in Iran", Journal of Animal Productions, 21, 4, 2019, 441-450. magiran.com/p2072943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال