ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم نوبری، عبدالحلیم کر، عبدالحکیم توغدری، صابر جلوخانی نیارکی، (1398). استفاده از شاخص های مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیان ها و نریان های نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف، مجله تولیدات دامی، 21(4)، 451-459. magiran.com/p2072944
Karim Nobari , Abdol Halim Kor, Abdolhakim Toghdory, Saber Jelokhani Niaraki, (2019). Use of biometric characteristics indices to identify the differences between mares and stallions of Turkoman and Thoroughbred horses, Journal of Animal Productions, 21(4), 451-459. magiran.com/p2072944
کریم نوبری، عبدالحلیم کر، عبدالحکیم توغدری، صابر جلوخانی نیارکی، استفاده از شاخص های مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیان ها و نریان های نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(4): 451-459. magiran.com/p2072944
Karim Nobari , Abdol Halim Kor, Abdolhakim Toghdory, Saber Jelokhani Niaraki, Use of biometric characteristics indices to identify the differences between mares and stallions of Turkoman and Thoroughbred horses, Journal of Animal Productions, 2019; 21(4): 451-459. magiran.com/p2072944
کریم نوبری، عبدالحلیم کر، عبدالحکیم توغدری، صابر جلوخانی نیارکی، "استفاده از شاخص های مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیان ها و نریان های نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 4 (1398): 451-459. magiran.com/p2072944
Karim Nobari , Abdol Halim Kor, Abdolhakim Toghdory, Saber Jelokhani Niaraki, "Use of biometric characteristics indices to identify the differences between mares and stallions of Turkoman and Thoroughbred horses", Journal of Animal Productions 21, no.4 (2019): 451-459. magiran.com/p2072944
کریم نوبری، عبدالحلیم کر، عبدالحکیم توغدری، صابر جلوخانی نیارکی، (1398). 'استفاده از شاخص های مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیان ها و نریان های نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف'، مجله تولیدات دامی، 21(4)، صص.451-459. magiran.com/p2072944
Karim Nobari , Abdol Halim Kor, Abdolhakim Toghdory, Saber Jelokhani Niaraki, (2019). 'Use of biometric characteristics indices to identify the differences between mares and stallions of Turkoman and Thoroughbred horses', Journal of Animal Productions, 21(4), pp.451-459. magiran.com/p2072944
کریم نوبری؛ عبدالحلیم کر؛ عبدالحکیم توغدری؛ صابر جلوخانی نیارکی. "استفاده از شاخص های مربوط به صفات بیومتریک در شناسایی تفاوت بین مادیان ها و نریان های نژاد ترکمن و تروبرد در سنین مختلف". مجله تولیدات دامی، 21 ،4 ، 1398، 451-459. magiran.com/p2072944
Karim Nobari ; Abdol Halim Kor; Abdolhakim Toghdory; Saber Jelokhani Niaraki. "Use of biometric characteristics indices to identify the differences between mares and stallions of Turkoman and Thoroughbred horses", Journal of Animal Productions, 21, 4, 2019, 451-459. magiran.com/p2072944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال