ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محسن حسینی، جواد رضایی، یوسف روزبهان، (1398). ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی، مجله تولیدات دامی، 21(4)، 461-473. magiran.com/p2072945
Sayyed Mohsen Hosseini, Javad Rezaei , Yousef Rouzbehan, (2019). Chemical composition and effect of Echinophora sibthorpiana and Pulicaria dysenterica on in vitro ruminal fermentation parameters, methane and antioxidant capacity, Journal of Animal Productions, 21(4), 461-473. magiran.com/p2072945
سید محسن حسینی، جواد رضایی، یوسف روزبهان، ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(4): 461-473. magiran.com/p2072945
Sayyed Mohsen Hosseini, Javad Rezaei , Yousef Rouzbehan, Chemical composition and effect of Echinophora sibthorpiana and Pulicaria dysenterica on in vitro ruminal fermentation parameters, methane and antioxidant capacity, Journal of Animal Productions, 2019; 21(4): 461-473. magiran.com/p2072945
سید محسن حسینی، جواد رضایی، یوسف روزبهان، "ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 4 (1398): 461-473. magiran.com/p2072945
Sayyed Mohsen Hosseini, Javad Rezaei , Yousef Rouzbehan, "Chemical composition and effect of Echinophora sibthorpiana and Pulicaria dysenterica on in vitro ruminal fermentation parameters, methane and antioxidant capacity", Journal of Animal Productions 21, no.4 (2019): 461-473. magiran.com/p2072945
سید محسن حسینی، جواد رضایی، یوسف روزبهان، (1398). 'ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی'، مجله تولیدات دامی، 21(4)، صص.461-473. magiran.com/p2072945
Sayyed Mohsen Hosseini, Javad Rezaei , Yousef Rouzbehan, (2019). 'Chemical composition and effect of Echinophora sibthorpiana and Pulicaria dysenterica on in vitro ruminal fermentation parameters, methane and antioxidant capacity', Journal of Animal Productions, 21(4), pp.461-473. magiran.com/p2072945
سید محسن حسینی؛ جواد رضایی؛ یوسف روزبهان. "ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی". مجله تولیدات دامی، 21 ،4 ، 1398، 461-473. magiran.com/p2072945
Sayyed Mohsen Hosseini; Javad Rezaei ; Yousef Rouzbehan. "Chemical composition and effect of Echinophora sibthorpiana and Pulicaria dysenterica on in vitro ruminal fermentation parameters, methane and antioxidant capacity", Journal of Animal Productions, 21, 4, 2019, 461-473. magiran.com/p2072945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال