ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی وقار سیدین، محسن مجتهدی، محمد حسن فتحی نسری، سید احسان غیاثی، (1398). بررسی تاثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی، مجله تولیدات دامی، 21(4)، 487-497. magiran.com/p2072947
Seyed Morteza Vaghar Seyedin, Mohsen Mojtahedi , Mohhamad Hasan Fathi Nasri, Seyed Ehsan Ghiasi, (2019). Buffering capacity of some buffer mixtures and the effect of their inclusion in the diet on in vitro ruminal fermentation parameters, Journal of Animal Productions, 21(4), 487-497. magiran.com/p2072947
سید مرتضی وقار سیدین، محسن مجتهدی، محمد حسن فتحی نسری، سید احسان غیاثی، بررسی تاثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(4): 487-497. magiran.com/p2072947
Seyed Morteza Vaghar Seyedin, Mohsen Mojtahedi , Mohhamad Hasan Fathi Nasri, Seyed Ehsan Ghiasi, Buffering capacity of some buffer mixtures and the effect of their inclusion in the diet on in vitro ruminal fermentation parameters, Journal of Animal Productions, 2019; 21(4): 487-497. magiran.com/p2072947
سید مرتضی وقار سیدین، محسن مجتهدی، محمد حسن فتحی نسری، سید احسان غیاثی، "بررسی تاثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 4 (1398): 487-497. magiran.com/p2072947
Seyed Morteza Vaghar Seyedin, Mohsen Mojtahedi , Mohhamad Hasan Fathi Nasri, Seyed Ehsan Ghiasi, "Buffering capacity of some buffer mixtures and the effect of their inclusion in the diet on in vitro ruminal fermentation parameters", Journal of Animal Productions 21, no.4 (2019): 487-497. magiran.com/p2072947
سید مرتضی وقار سیدین، محسن مجتهدی، محمد حسن فتحی نسری، سید احسان غیاثی، (1398). 'بررسی تاثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی'، مجله تولیدات دامی، 21(4)، صص.487-497. magiran.com/p2072947
Seyed Morteza Vaghar Seyedin, Mohsen Mojtahedi , Mohhamad Hasan Fathi Nasri, Seyed Ehsan Ghiasi, (2019). 'Buffering capacity of some buffer mixtures and the effect of their inclusion in the diet on in vitro ruminal fermentation parameters', Journal of Animal Productions, 21(4), pp.487-497. magiran.com/p2072947
سید مرتضی وقار سیدین؛ محسن مجتهدی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید احسان غیاثی. "بررسی تاثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی". مجله تولیدات دامی، 21 ،4 ، 1398، 487-497. magiran.com/p2072947
Seyed Morteza Vaghar Seyedin; Mohsen Mojtahedi ; Mohhamad Hasan Fathi Nasri; Seyed Ehsan Ghiasi. "Buffering capacity of some buffer mixtures and the effect of their inclusion in the diet on in vitro ruminal fermentation parameters", Journal of Animal Productions, 21, 4, 2019, 487-497. magiran.com/p2072947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال