ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره مرصادی ثابت کردمحله، مازیار محیطی اصلی، حسن درمانی کوهی، (1398). اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 21(4)، 521-531. magiran.com/p2072950
Tahereh Mersadi Sabet Kordmahale, Maziar Mohiti Asli , Hassan Darmani Kuhi, (2019). Effects of microencapsulated ajowan essential oil on growth performance and intestinal microflora of broilers, Journal of Animal Productions, 21(4), 521-531. magiran.com/p2072950
طاهره مرصادی ثابت کردمحله، مازیار محیطی اصلی، حسن درمانی کوهی، اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(4): 521-531. magiran.com/p2072950
Tahereh Mersadi Sabet Kordmahale, Maziar Mohiti Asli , Hassan Darmani Kuhi, Effects of microencapsulated ajowan essential oil on growth performance and intestinal microflora of broilers, Journal of Animal Productions, 2019; 21(4): 521-531. magiran.com/p2072950
طاهره مرصادی ثابت کردمحله، مازیار محیطی اصلی، حسن درمانی کوهی، "اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 4 (1398): 521-531. magiran.com/p2072950
Tahereh Mersadi Sabet Kordmahale, Maziar Mohiti Asli , Hassan Darmani Kuhi, "Effects of microencapsulated ajowan essential oil on growth performance and intestinal microflora of broilers", Journal of Animal Productions 21, no.4 (2019): 521-531. magiran.com/p2072950
طاهره مرصادی ثابت کردمحله، مازیار محیطی اصلی، حسن درمانی کوهی، (1398). 'اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 21(4)، صص.521-531. magiran.com/p2072950
Tahereh Mersadi Sabet Kordmahale, Maziar Mohiti Asli , Hassan Darmani Kuhi, (2019). 'Effects of microencapsulated ajowan essential oil on growth performance and intestinal microflora of broilers', Journal of Animal Productions, 21(4), pp.521-531. magiran.com/p2072950
طاهره مرصادی ثابت کردمحله؛ مازیار محیطی اصلی؛ حسن درمانی کوهی. "اثرات اسانس گیاهی ریزپوشانی شده زنیان بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی روده جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 21 ،4 ، 1398، 521-531. magiran.com/p2072950
Tahereh Mersadi Sabet Kordmahale; Maziar Mohiti Asli ; Hassan Darmani Kuhi. "Effects of microencapsulated ajowan essential oil on growth performance and intestinal microflora of broilers", Journal of Animal Productions, 21, 4, 2019, 521-531. magiran.com/p2072950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال