ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی عامری، مهدی بیکی پور، خدر فرجی راد، (1398). الگوی بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری کلانتری ها با رویکرد پلیس ناب، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 14(4)، 721-740. magiran.com/p2072961
Mohammad Ali Ameri , Mehdi Beykipour, Kheder Farajirad, (2019). Pathology of Structures and Procedures of Police Stations by Lean Policing Approach, Police Management Studies Quarterly, 14(4), 721-740. magiran.com/p2072961
محمدعلی عامری، مهدی بیکی پور، خدر فرجی راد، الگوی بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری کلانتری ها با رویکرد پلیس ناب. فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 1398؛ 14(4): 721-740. magiran.com/p2072961
Mohammad Ali Ameri , Mehdi Beykipour, Kheder Farajirad, Pathology of Structures and Procedures of Police Stations by Lean Policing Approach, Police Management Studies Quarterly, 2019; 14(4): 721-740. magiran.com/p2072961
محمدعلی عامری، مهدی بیکی پور، خدر فرجی راد، "الگوی بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری کلانتری ها با رویکرد پلیس ناب"، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی 14، شماره 4 (1398): 721-740. magiran.com/p2072961
Mohammad Ali Ameri , Mehdi Beykipour, Kheder Farajirad, "Pathology of Structures and Procedures of Police Stations by Lean Policing Approach", Police Management Studies Quarterly 14, no.4 (2019): 721-740. magiran.com/p2072961
محمدعلی عامری، مهدی بیکی پور، خدر فرجی راد، (1398). 'الگوی بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری کلانتری ها با رویکرد پلیس ناب'، فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 14(4)، صص.721-740. magiran.com/p2072961
Mohammad Ali Ameri , Mehdi Beykipour, Kheder Farajirad, (2019). 'Pathology of Structures and Procedures of Police Stations by Lean Policing Approach', Police Management Studies Quarterly, 14(4), pp.721-740. magiran.com/p2072961
محمدعلی عامری؛ مهدی بیکی پور؛ خدر فرجی راد. "الگوی بهبود ساختارها و فرآیندهای کاری کلانتری ها با رویکرد پلیس ناب". فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی، 14 ،4 ، 1398، 721-740. magiran.com/p2072961
Mohammad Ali Ameri ; Mehdi Beykipour; Kheder Farajirad. "Pathology of Structures and Procedures of Police Stations by Lean Policing Approach", Police Management Studies Quarterly, 14, 4, 2019, 721-740. magiran.com/p2072961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال