ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه پوراحمدی، محمدعلی خانمحمدی، فرهنگ مظفر، (1398). ارزیابی شاخصه های خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران، نشریه نامه معماری و شهرسازی، 23، 29-50. magiran.com/p2072992
Mahboubeh Pour Ahmadi, Mohammad Ali Khanmohammadi , Farhang Mozaffar, (2019). Evaluation of Glare Indices in Educational Buildings in Hot and Dry Climate of Iran, Journal of Architecture and Urban Planning, 23, 29-50. magiran.com/p2072992
محبوبه پوراحمدی، محمدعلی خانمحمدی، فرهنگ مظفر، ارزیابی شاخصه های خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران. نشریه نامه معماری و شهرسازی، 1398؛ 23: 29-50. magiran.com/p2072992
Mahboubeh Pour Ahmadi, Mohammad Ali Khanmohammadi , Farhang Mozaffar, Evaluation of Glare Indices in Educational Buildings in Hot and Dry Climate of Iran, Journal of Architecture and Urban Planning, 2019; 23: 29-50. magiran.com/p2072992
محبوبه پوراحمدی، محمدعلی خانمحمدی، فرهنگ مظفر، "ارزیابی شاخصه های خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران"، نشریه نامه معماری و شهرسازی ،23 (1398): 29-50. magiran.com/p2072992
Mahboubeh Pour Ahmadi, Mohammad Ali Khanmohammadi , Farhang Mozaffar, "Evaluation of Glare Indices in Educational Buildings in Hot and Dry Climate of Iran", Journal of Architecture and Urban Planning no. 23 (2019): 29-50. magiran.com/p2072992
محبوبه پوراحمدی، محمدعلی خانمحمدی، فرهنگ مظفر، (1398). 'ارزیابی شاخصه های خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران'، نشریه نامه معماری و شهرسازی، 23، صص.29-50. magiran.com/p2072992
Mahboubeh Pour Ahmadi, Mohammad Ali Khanmohammadi , Farhang Mozaffar, (2019). 'Evaluation of Glare Indices in Educational Buildings in Hot and Dry Climate of Iran', Journal of Architecture and Urban Planning, 23, pp.29-50. magiran.com/p2072992
محبوبه پوراحمدی؛ محمدعلی خانمحمدی؛ فرهنگ مظفر. "ارزیابی شاخصه های خیرگی در ساختمان های آموزشی اقلیم گرم و خشک ایران". نشریه نامه معماری و شهرسازی، 23 ، 1398، 29-50. magiran.com/p2072992
Mahboubeh Pour Ahmadi; Mohammad Ali Khanmohammadi ; Farhang Mozaffar. "Evaluation of Glare Indices in Educational Buildings in Hot and Dry Climate of Iran", Journal of Architecture and Urban Planning, 23, 2019, 29-50. magiran.com/p2072992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال