ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرانک موسوی، بتول افسری سرداری، (1398). نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان، مجله آموزش پژوهی، 5(20)، 1-11. magiran.com/p2072999
Faranak Mosavi , Batol Afsarisardari, (2020). The role of sixth-grade math education using smart boards on learning, retention, and student's craving for learning., Journal of Education Studies, 5(20), 1-11. magiran.com/p2072999
فرانک موسوی، بتول افسری سرداری، نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان. مجله آموزش پژوهی، 1398؛ 5(20): 1-11. magiran.com/p2072999
Faranak Mosavi , Batol Afsarisardari, The role of sixth-grade math education using smart boards on learning, retention, and student's craving for learning., Journal of Education Studies, 2020; 5(20): 1-11. magiran.com/p2072999
فرانک موسوی، بتول افسری سرداری، "نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان"، مجله آموزش پژوهی 5، شماره 20 (1398): 1-11. magiran.com/p2072999
Faranak Mosavi , Batol Afsarisardari, "The role of sixth-grade math education using smart boards on learning, retention, and student's craving for learning.", Journal of Education Studies 5, no.20 (2020): 1-11. magiran.com/p2072999
فرانک موسوی، بتول افسری سرداری، (1398). 'نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان'، مجله آموزش پژوهی، 5(20)، صص.1-11. magiran.com/p2072999
Faranak Mosavi , Batol Afsarisardari, (2020). 'The role of sixth-grade math education using smart boards on learning, retention, and student's craving for learning.', Journal of Education Studies, 5(20), pp.1-11. magiran.com/p2072999
فرانک موسوی؛ بتول افسری سرداری. "نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان". مجله آموزش پژوهی، 5 ،20 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2072999
Faranak Mosavi ; Batol Afsarisardari. "The role of sixth-grade math education using smart boards on learning, retention, and student's craving for learning.", Journal of Education Studies, 5, 20, 2020, 1-11. magiran.com/p2072999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال