ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه اکبرپناه بیلندی، محمد جواد توکلی خانیکی، مرتضی حاتمی، (1398). بررسی کیفیت بهره گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 25(1)، 165-190. magiran.com/p2073072
Farzaneh Akbarpanah Bilandi, Mohammad Javad Tavakoli Khaniki, Mortaza Hatami Nasab, (2019). Investigating the quality of using the Qur'an in managing revolutionary government, Journal of Islamic Social Studies, 25(1), 165-190. magiran.com/p2073072
فرزانه اکبرپناه بیلندی، محمد جواد توکلی خانیکی، مرتضی حاتمی، بررسی کیفیت بهره گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 1398؛ 25(1): 165-190. magiran.com/p2073072
Farzaneh Akbarpanah Bilandi, Mohammad Javad Tavakoli Khaniki, Mortaza Hatami Nasab, Investigating the quality of using the Qur'an in managing revolutionary government, Journal of Islamic Social Studies, 2019; 25(1): 165-190. magiran.com/p2073072
فرزانه اکبرپناه بیلندی، محمد جواد توکلی خانیکی، مرتضی حاتمی، "بررسی کیفیت بهره گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی"، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی 25، شماره 1 (1398): 165-190. magiran.com/p2073072
Farzaneh Akbarpanah Bilandi, Mohammad Javad Tavakoli Khaniki, Mortaza Hatami Nasab, "Investigating the quality of using the Qur'an in managing revolutionary government", Journal of Islamic Social Studies 25, no.1 (2019): 165-190. magiran.com/p2073072
فرزانه اکبرپناه بیلندی، محمد جواد توکلی خانیکی، مرتضی حاتمی، (1398). 'بررسی کیفیت بهره گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی'، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 25(1)، صص.165-190. magiran.com/p2073072
Farzaneh Akbarpanah Bilandi, Mohammad Javad Tavakoli Khaniki, Mortaza Hatami Nasab, (2019). 'Investigating the quality of using the Qur'an in managing revolutionary government', Journal of Islamic Social Studies, 25(1), pp.165-190. magiran.com/p2073072
فرزانه اکبرپناه بیلندی؛ محمد جواد توکلی خانیکی؛ مرتضی حاتمی. "بررسی کیفیت بهره گیری از قرآن در مدیریت حکومت انقلابی". فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، 25 ،1 ، 1398، 165-190. magiran.com/p2073072
Farzaneh Akbarpanah Bilandi; Mohammad Javad Tavakoli Khaniki; Mortaza Hatami Nasab. "Investigating the quality of using the Qur'an in managing revolutionary government", Journal of Islamic Social Studies, 25, 1, 2019, 165-190. magiran.com/p2073072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال