ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد صمدی اوانسر، زهرا نیازخانی، فردین میرزاطلوعی، احمد رضا افشار، حبیب الله پیرنژاد، (1398). طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ثبت جراحی های تعویض مفاصل زانو و لگن، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(3)، 163-177. magiran.com/p2073310
Sajad Samadi Avansar, Zahra Niazkhani, Fardin Mirza Tolouei, Ahmad Reza Afshar, Habibollah Pirnejad, (2019). Design, Implementation, and Applicability Evaluation of Hip and Knee Arthroplasty Registry, Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(3), 163-177. magiran.com/p2073310
سجاد صمدی اوانسر، زهرا نیازخانی، فردین میرزاطلوعی، احمد رضا افشار، حبیب الله پیرنژاد، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ثبت جراحی های تعویض مفاصل زانو و لگن. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1398؛ 6(3): 163-177. magiran.com/p2073310
Sajad Samadi Avansar, Zahra Niazkhani, Fardin Mirza Tolouei, Ahmad Reza Afshar, Habibollah Pirnejad, Design, Implementation, and Applicability Evaluation of Hip and Knee Arthroplasty Registry, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019; 6(3): 163-177. magiran.com/p2073310
سجاد صمدی اوانسر، زهرا نیازخانی، فردین میرزاطلوعی، احمد رضا افشار، حبیب الله پیرنژاد، "طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ثبت جراحی های تعویض مفاصل زانو و لگن"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 6، شماره 3 (1398): 163-177. magiran.com/p2073310
Sajad Samadi Avansar, Zahra Niazkhani, Fardin Mirza Tolouei, Ahmad Reza Afshar, Habibollah Pirnejad, "Design, Implementation, and Applicability Evaluation of Hip and Knee Arthroplasty Registry", Journal of Health and Biomedical Informatics 6, no.3 (2019): 163-177. magiran.com/p2073310
سجاد صمدی اوانسر، زهرا نیازخانی، فردین میرزاطلوعی، احمد رضا افشار، حبیب الله پیرنژاد، (1398). 'طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ثبت جراحی های تعویض مفاصل زانو و لگن'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(3)، صص.163-177. magiran.com/p2073310
Sajad Samadi Avansar, Zahra Niazkhani, Fardin Mirza Tolouei, Ahmad Reza Afshar, Habibollah Pirnejad, (2019). 'Design, Implementation, and Applicability Evaluation of Hip and Knee Arthroplasty Registry', Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(3), pp.163-177. magiran.com/p2073310
سجاد صمدی اوانسر؛ زهرا نیازخانی؛ فردین میرزاطلوعی؛ احمد رضا افشار؛ حبیب الله پیرنژاد. "طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کاربردپذیری سامانه ثبت جراحی های تعویض مفاصل زانو و لگن". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6 ،3 ، 1398، 163-177. magiran.com/p2073310
Sajad Samadi Avansar; Zahra Niazkhani; Fardin Mirza Tolouei; Ahmad Reza Afshar; Habibollah Pirnejad. "Design, Implementation, and Applicability Evaluation of Hip and Knee Arthroplasty Registry", Journal of Health and Biomedical Informatics, 6, 3, 2019, 163-177. magiran.com/p2073310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال