ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، (1398). تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(3)، 207-217. magiran.com/p2073313
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, (2019). The Effect of Training Flow Chart Behavioral Management Program by Mobile to Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder for Reducing Oppositional and Hyperactivity Symptoms: one-single sample experimental study, Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(3), 207-217. magiran.com/p2073313
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه. مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 1398؛ 6(3): 207-217. magiran.com/p2073313
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, The Effect of Training Flow Chart Behavioral Management Program by Mobile to Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder for Reducing Oppositional and Hyperactivity Symptoms: one-single sample experimental study, Journal of Health and Biomedical Informatics, 2019; 6(3): 207-217. magiran.com/p2073313
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، "تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه"، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی 6، شماره 3 (1398): 207-217. magiran.com/p2073313
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, "The Effect of Training Flow Chart Behavioral Management Program by Mobile to Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder for Reducing Oppositional and Hyperactivity Symptoms: one-single sample experimental study", Journal of Health and Biomedical Informatics 6, no.3 (2019): 207-217. magiran.com/p2073313
زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی، (1398). 'تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه'، مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6(3)، صص.207-217. magiran.com/p2073313
Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee, (2019). 'The Effect of Training Flow Chart Behavioral Management Program by Mobile to Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder for Reducing Oppositional and Hyperactivity Symptoms: one-single sample experimental study', Journal of Health and Biomedical Informatics, 6(3), pp.207-217. magiran.com/p2073313
زهرا جمالی؛ آناهیتا خدابخشی کولایی. "تاثیر آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و بیش جنبشی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای: یک مطالعه آزمایشی تک نمونه". مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی، 6 ،3 ، 1398، 207-217. magiran.com/p2073313
Zahra Jamali; Anahita Khodabakhshi Koolaee. "The Effect of Training Flow Chart Behavioral Management Program by Mobile to Mothers of Children with Oppositional Defiant Disorder for Reducing Oppositional and Hyperactivity Symptoms: one-single sample experimental study", Journal of Health and Biomedical Informatics, 6, 3, 2019, 207-217. magiran.com/p2073313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال