ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن ملازاده، حسین کیانی کلامویی، (1398). ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در واحد شیرین سازی (GTU 2) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(2)، 1401-1417. magiran.com/p2073463
Nastaran Mollazadeh , Hossaien Kiani Kalamoie, (2019). HSE Risks Assessment and Managment by LOPA and PHA Method in Construction Period of One of the Gas Sweeting (GTU 2) , Phases 22 & 24 Gas Refinery, South Pars Gas Field, Journal of Environmental Science Studies, 4(2), 1401-1417. magiran.com/p2073463
نسترن ملازاده، حسین کیانی کلامویی، ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در واحد شیرین سازی (GTU 2) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA. نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 1398؛ 4(2): 1401-1417. magiran.com/p2073463
Nastaran Mollazadeh , Hossaien Kiani Kalamoie, HSE Risks Assessment and Managment by LOPA and PHA Method in Construction Period of One of the Gas Sweeting (GTU 2) , Phases 22 & 24 Gas Refinery, South Pars Gas Field, Journal of Environmental Science Studies, 2019; 4(2): 1401-1417. magiran.com/p2073463
نسترن ملازاده، حسین کیانی کلامویی، "ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در واحد شیرین سازی (GTU 2) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA"، نشریه مطالعات علوم محیط زیست 4، شماره 2 (1398): 1401-1417. magiran.com/p2073463
Nastaran Mollazadeh , Hossaien Kiani Kalamoie, "HSE Risks Assessment and Managment by LOPA and PHA Method in Construction Period of One of the Gas Sweeting (GTU 2) , Phases 22 & 24 Gas Refinery, South Pars Gas Field", Journal of Environmental Science Studies 4, no.2 (2019): 1401-1417. magiran.com/p2073463
نسترن ملازاده، حسین کیانی کلامویی، (1398). 'ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در واحد شیرین سازی (GTU 2) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA'، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(2)، صص.1401-1417. magiran.com/p2073463
Nastaran Mollazadeh , Hossaien Kiani Kalamoie, (2019). 'HSE Risks Assessment and Managment by LOPA and PHA Method in Construction Period of One of the Gas Sweeting (GTU 2) , Phases 22 & 24 Gas Refinery, South Pars Gas Field', Journal of Environmental Science Studies, 4(2), pp.1401-1417. magiran.com/p2073463
نسترن ملازاده؛ حسین کیانی کلامویی. "ارزیابی و مدیریت ریسک های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در واحد شیرین سازی (GTU 2) پالایشگاه گاز در حال ساخت فازهای 22و24 پارس جنوبی در سال 1396 به روش LOPA و PHA". نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4 ،2 ، 1398، 1401-1417. magiran.com/p2073463
Nastaran Mollazadeh ; Hossaien Kiani Kalamoie. "HSE Risks Assessment and Managment by LOPA and PHA Method in Construction Period of One of the Gas Sweeting (GTU 2) , Phases 22 & 24 Gas Refinery, South Pars Gas Field", Journal of Environmental Science Studies, 4, 2, 2019, 1401-1417. magiran.com/p2073463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال