ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رضوی دیزجی، سید عباس حسینی، وحید رضاوردی نژاد، احمد شرافتی، (1398). بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(3)، 1738-1751. magiran.com/p2073510
Alireza Razavi, Dizaji, Seyed Abbas Hosseini, Vahid Rezaverdinejad , Ahmad Sharafati, (2019). Investigation of Hydrochemical Characteristics and Human activities Impact on Groundwater Quality of Ardabil Aquifer based on land use map prepared on remote sensing technique, Journal of Environmental Science Studies, 4(3), 1738-1751. magiran.com/p2073510
علیرضا رضوی دیزجی، سید عباس حسینی، وحید رضاوردی نژاد، احمد شرافتی، بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور. نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 1398؛ 4(3): 1738-1751. magiran.com/p2073510
Alireza Razavi, Dizaji, Seyed Abbas Hosseini, Vahid Rezaverdinejad , Ahmad Sharafati, Investigation of Hydrochemical Characteristics and Human activities Impact on Groundwater Quality of Ardabil Aquifer based on land use map prepared on remote sensing technique, Journal of Environmental Science Studies, 2019; 4(3): 1738-1751. magiran.com/p2073510
علیرضا رضوی دیزجی، سید عباس حسینی، وحید رضاوردی نژاد، احمد شرافتی، "بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور"، نشریه مطالعات علوم محیط زیست 4، شماره 3 (1398): 1738-1751. magiran.com/p2073510
Alireza Razavi, Dizaji, Seyed Abbas Hosseini, Vahid Rezaverdinejad , Ahmad Sharafati, "Investigation of Hydrochemical Characteristics and Human activities Impact on Groundwater Quality of Ardabil Aquifer based on land use map prepared on remote sensing technique", Journal of Environmental Science Studies 4, no.3 (2019): 1738-1751. magiran.com/p2073510
علیرضا رضوی دیزجی، سید عباس حسینی، وحید رضاوردی نژاد، احمد شرافتی، (1398). 'بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور'، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(3)، صص.1738-1751. magiran.com/p2073510
Alireza Razavi, Dizaji, Seyed Abbas Hosseini, Vahid Rezaverdinejad , Ahmad Sharafati, (2019). 'Investigation of Hydrochemical Characteristics and Human activities Impact on Groundwater Quality of Ardabil Aquifer based on land use map prepared on remote sensing technique', Journal of Environmental Science Studies, 4(3), pp.1738-1751. magiran.com/p2073510
علیرضا رضوی دیزجی؛ سید عباس حسینی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ احمد شرافتی. "بررسی مشخصات هیدروشیمیایی و تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل بر اساس نقشه کاربری اراضی مستخرج از تکنیک سنجش از دور". نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4 ،3 ، 1398، 1738-1751. magiran.com/p2073510
Alireza Razavi; Dizaji; Seyed Abbas Hosseini; Vahid Rezaverdinejad ; Ahmad Sharafati. "Investigation of Hydrochemical Characteristics and Human activities Impact on Groundwater Quality of Ardabil Aquifer based on land use map prepared on remote sensing technique", Journal of Environmental Science Studies, 4, 3, 2019, 1738-1751. magiran.com/p2073510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال