ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد موسوی ریزی، رضا مداحی، فرهام امین شرعی، (1398). شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(3)، 1817-1831. magiran.com/p2073518
Sayed Mohamad Mousavi Rizi , Reza Madahi, Farham Aminshrei, (2019). Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy tracking methods and fuzzy logic, Journal of Environmental Science Studies, 4(3), 1817-1831. magiran.com/p2073518
سید محمد موسوی ریزی، رضا مداحی، فرهام امین شرعی، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی. نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 1398؛ 4(3): 1817-1831. magiran.com/p2073518
Sayed Mohamad Mousavi Rizi , Reza Madahi, Farham Aminshrei, Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy tracking methods and fuzzy logic, Journal of Environmental Science Studies, 2019; 4(3): 1817-1831. magiran.com/p2073518
سید محمد موسوی ریزی، رضا مداحی، فرهام امین شرعی، "شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی"، نشریه مطالعات علوم محیط زیست 4، شماره 3 (1398): 1817-1831. magiran.com/p2073518
Sayed Mohamad Mousavi Rizi , Reza Madahi, Farham Aminshrei, "Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy tracking methods and fuzzy logic", Journal of Environmental Science Studies 4, no.3 (2019): 1817-1831. magiran.com/p2073518
سید محمد موسوی ریزی، رضا مداحی، فرهام امین شرعی، (1398). 'شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی'، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(3)، صص.1817-1831. magiran.com/p2073518
Sayed Mohamad Mousavi Rizi , Reza Madahi, Farham Aminshrei, (2019). 'Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy tracking methods and fuzzy logic', Journal of Environmental Science Studies, 4(3), pp.1817-1831. magiran.com/p2073518
سید محمد موسوی ریزی؛ رضا مداحی؛ فرهام امین شرعی. "شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ریسک انتشار گاز منوکسیدکربن در ساختمان های مسکونی استان اصفهان با تلفیق روشهای ردیابی انرژی و منطق فازی". نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4 ،3 ، 1398، 1817-1831. magiran.com/p2073518
Sayed Mohamad Mousavi Rizi ; Reza Madahi; Farham Aminshrei. "Identification and evaluation of effective risk factors of carbon Monoxide emissions in residential buildings in Isfahan province by integrating energy tracking methods and fuzzy logic", Journal of Environmental Science Studies, 4, 3, 2019, 1817-1831. magiran.com/p2073518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال