ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز خوش طینت، ابوالفضل شاه آبادی، فاطمه نعیمی، علی مرادی، (1398). تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2(4)، 121-140. magiran.com/p2073540
Behnaz Khoshtinat , Abolfazl Shahabadi, Fatemeh Naeemi, Ali Moradi, (2019). The Impact of Individual and institutional indicators of entrepreneurship on Market Share of the Selected Countries of Global Exports of Medical Equipment, Journal of International Business Management, 2(4), 121-140. magiran.com/p2073540
بهناز خوش طینت، ابوالفضل شاه آبادی، فاطمه نعیمی، علی مرادی، تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی. نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 1398؛ 2(4): 121-140. magiran.com/p2073540
Behnaz Khoshtinat , Abolfazl Shahabadi, Fatemeh Naeemi, Ali Moradi, The Impact of Individual and institutional indicators of entrepreneurship on Market Share of the Selected Countries of Global Exports of Medical Equipment, Journal of International Business Management, 2019; 2(4): 121-140. magiran.com/p2073540
بهناز خوش طینت، ابوالفضل شاه آبادی، فاطمه نعیمی، علی مرادی، "تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی"، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل 2، شماره 4 (1398): 121-140. magiran.com/p2073540
Behnaz Khoshtinat , Abolfazl Shahabadi, Fatemeh Naeemi, Ali Moradi, "The Impact of Individual and institutional indicators of entrepreneurship on Market Share of the Selected Countries of Global Exports of Medical Equipment", Journal of International Business Management 2, no.4 (2019): 121-140. magiran.com/p2073540
بهناز خوش طینت، ابوالفضل شاه آبادی، فاطمه نعیمی، علی مرادی، (1398). 'تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی'، نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2(4)، صص.121-140. magiran.com/p2073540
Behnaz Khoshtinat , Abolfazl Shahabadi, Fatemeh Naeemi, Ali Moradi, (2019). 'The Impact of Individual and institutional indicators of entrepreneurship on Market Share of the Selected Countries of Global Exports of Medical Equipment', Journal of International Business Management, 2(4), pp.121-140. magiran.com/p2073540
بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه نعیمی؛ علی مرادی. "تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی". نشریه مدیریت کسب و کارهای بین الملل، 2 ،4 ، 1398، 121-140. magiran.com/p2073540
Behnaz Khoshtinat ; Abolfazl Shahabadi; Fatemeh Naeemi; Ali Moradi. "The Impact of Individual and institutional indicators of entrepreneurship on Market Share of the Selected Countries of Global Exports of Medical Equipment", Journal of International Business Management, 2, 4, 2019, 121-140. magiran.com/p2073540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال