ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، جواد یزدان مقدم، (1397). طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 7(1)، 77-92. magiran.com/p2073548
Payam Ghorbannezhad , (2018). Appropriate System Design of Wastewater Treatment Plants for Wood Panel Industries, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 7(1), 77-92. magiran.com/p2073548
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، جواد یزدان مقدم، طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی. نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 1397؛ 7(1): 77-92. magiran.com/p2073548
Payam Ghorbannezhad , Appropriate System Design of Wastewater Treatment Plants for Wood Panel Industries, Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 2018; 7(1): 77-92. magiran.com/p2073548
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، جواد یزدان مقدم، "طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی"، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 7، شماره 1 (1397): 77-92. magiran.com/p2073548
Payam Ghorbannezhad , "Appropriate System Design of Wastewater Treatment Plants for Wood Panel Industries", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources 7, no.1 (2018): 77-92. magiran.com/p2073548
پیام قربان نژاد، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، جواد یزدان مقدم، (1397). 'طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی'، نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 7(1)، صص.77-92. magiran.com/p2073548
Payam Ghorbannezhad , (2018). 'Appropriate System Design of Wastewater Treatment Plants for Wood Panel Industries', Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 7(1), pp.77-92. magiran.com/p2073548
پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ جواد یزدان مقدم. "طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی". نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، 7 ،1 ، 1397، 77-92. magiran.com/p2073548
Payam Ghorbannezhad . "Appropriate System Design of Wastewater Treatment Plants for Wood Panel Industries", Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 7, 1, 2018, 77-92. magiran.com/p2073548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال