ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا قاسمی جوبنه، سید ولی الله موسوی، مریم سادات حسینی صدیق، (1398). نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و صمیمیت زناشویی سالمندان، نشریه روانشناسی پیری، 5(3)، 251-261. magiran.com/p2073610
Reza Ghasemi Jobaneh , Seyyed Valiolah Mousavi, Maryam Sadat Hoseini Seddigh, (2019). The Mediating Role of Cognitive Failure in Relationship of Mindfulness and Marital Intimacy Among Elderly, Journal of Aging Psychology, 5(3), 251-261. magiran.com/p2073610
رضا قاسمی جوبنه، سید ولی الله موسوی، مریم سادات حسینی صدیق، نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و صمیمیت زناشویی سالمندان. نشریه روانشناسی پیری، 1398؛ 5(3): 251-261. magiran.com/p2073610
Reza Ghasemi Jobaneh , Seyyed Valiolah Mousavi, Maryam Sadat Hoseini Seddigh, The Mediating Role of Cognitive Failure in Relationship of Mindfulness and Marital Intimacy Among Elderly, Journal of Aging Psychology, 2019; 5(3): 251-261. magiran.com/p2073610
رضا قاسمی جوبنه، سید ولی الله موسوی، مریم سادات حسینی صدیق، "نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و صمیمیت زناشویی سالمندان"، نشریه روانشناسی پیری 5، شماره 3 (1398): 251-261. magiran.com/p2073610
Reza Ghasemi Jobaneh , Seyyed Valiolah Mousavi, Maryam Sadat Hoseini Seddigh, "The Mediating Role of Cognitive Failure in Relationship of Mindfulness and Marital Intimacy Among Elderly", Journal of Aging Psychology 5, no.3 (2019): 251-261. magiran.com/p2073610
رضا قاسمی جوبنه، سید ولی الله موسوی، مریم سادات حسینی صدیق، (1398). 'نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و صمیمیت زناشویی سالمندان'، نشریه روانشناسی پیری، 5(3)، صص.251-261. magiran.com/p2073610
Reza Ghasemi Jobaneh , Seyyed Valiolah Mousavi, Maryam Sadat Hoseini Seddigh, (2019). 'The Mediating Role of Cognitive Failure in Relationship of Mindfulness and Marital Intimacy Among Elderly', Journal of Aging Psychology, 5(3), pp.251-261. magiran.com/p2073610
رضا قاسمی جوبنه؛ سید ولی الله موسوی؛ مریم سادات حسینی صدیق. "نقش میانجی نارسایی شناختی در ارتباط بین ذهن آگاهی و صمیمیت زناشویی سالمندان". نشریه روانشناسی پیری، 5 ،3 ، 1398، 251-261. magiran.com/p2073610
Reza Ghasemi Jobaneh ; Seyyed Valiolah Mousavi; Maryam Sadat Hoseini Seddigh. "The Mediating Role of Cognitive Failure in Relationship of Mindfulness and Marital Intimacy Among Elderly", Journal of Aging Psychology, 5, 3, 2019, 251-261. magiran.com/p2073610
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال