ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه بهروز سرند، چنگیز احمدی زاده، (1398). مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول های سرطانی کولون HT29، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، 15-24. magiran.com/p2073626
Mahdiyeh Behrouz Sarand, Changiz Ahmadizadeh, (2020). The Study of NF-KB and MAPK Genes Expression in HT29 Colon Cancer Cell line Co-Cultured with Streptococcusthermophilus, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), 15-24. magiran.com/p2073626
مهدیه بهروز سرند، چنگیز احمدی زاده، مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول های سرطانی کولون HT29. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(6): 15-24. magiran.com/p2073626
Mahdiyeh Behrouz Sarand, Changiz Ahmadizadeh, The Study of NF-KB and MAPK Genes Expression in HT29 Colon Cancer Cell line Co-Cultured with Streptococcusthermophilus, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(6): 15-24. magiran.com/p2073626
مهدیه بهروز سرند، چنگیز احمدی زاده، "مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول های سرطانی کولون HT29"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 6 (1398): 15-24. magiran.com/p2073626
Mahdiyeh Behrouz Sarand, Changiz Ahmadizadeh, "The Study of NF-KB and MAPK Genes Expression in HT29 Colon Cancer Cell line Co-Cultured with Streptococcusthermophilus", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.6 (2020): 15-24. magiran.com/p2073626
مهدیه بهروز سرند، چنگیز احمدی زاده، (1398). 'مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول های سرطانی کولون HT29'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، صص.15-24. magiran.com/p2073626
Mahdiyeh Behrouz Sarand, Changiz Ahmadizadeh, (2020). 'The Study of NF-KB and MAPK Genes Expression in HT29 Colon Cancer Cell line Co-Cultured with Streptococcusthermophilus', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), pp.15-24. magiran.com/p2073626
مهدیه بهروز سرند؛ چنگیز احمدی زاده. "مطالعه میزان بیانNF-KB و MAPK در کشت همجوار باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس با سلول های سرطانی کولون HT29". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،6 ، 1398، 15-24. magiran.com/p2073626
Mahdiyeh Behrouz Sarand; Changiz Ahmadizadeh. "The Study of NF-KB and MAPK Genes Expression in HT29 Colon Cancer Cell line Co-Cultured with Streptococcusthermophilus", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 6, 2020, 15-24. magiran.com/p2073626
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال