ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا یاری، سامان مهدوی، شیوا خیاطی، رقیه قربانی، علیرضا عیسی زاده، (1398). ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، 106-112. magiran.com/p2073628
Zahra Yari, Saman Mahdavi, Shiva Khayati, Roghayeh Ghorbani, Alireza Isazadeh, (2020). Evaluation of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus isolates collected from urinary tract infections in women referred to Shahid Beheshti educational and therapeutic center in Maragheh city, year 2016, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), 106-112. magiran.com/p2073628
زهرا یاری، سامان مهدوی، شیوا خیاطی، رقیه قربانی، علیرضا عیسی زاده، ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(6): 106-112. magiran.com/p2073628
Zahra Yari, Saman Mahdavi, Shiva Khayati, Roghayeh Ghorbani, Alireza Isazadeh, Evaluation of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus isolates collected from urinary tract infections in women referred to Shahid Beheshti educational and therapeutic center in Maragheh city, year 2016, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(6): 106-112. magiran.com/p2073628
زهرا یاری، سامان مهدوی، شیوا خیاطی، رقیه قربانی، علیرضا عیسی زاده، "ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 6 (1398): 106-112. magiran.com/p2073628
Zahra Yari, Saman Mahdavi, Shiva Khayati, Roghayeh Ghorbani, Alireza Isazadeh, "Evaluation of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus isolates collected from urinary tract infections in women referred to Shahid Beheshti educational and therapeutic center in Maragheh city, year 2016", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.6 (2020): 106-112. magiran.com/p2073628
زهرا یاری، سامان مهدوی، شیوا خیاطی، رقیه قربانی، علیرضا عیسی زاده، (1398). 'ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، صص.106-112. magiran.com/p2073628
Zahra Yari, Saman Mahdavi, Shiva Khayati, Roghayeh Ghorbani, Alireza Isazadeh, (2020). 'Evaluation of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus isolates collected from urinary tract infections in women referred to Shahid Beheshti educational and therapeutic center in Maragheh city, year 2016', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), pp.106-112. magiran.com/p2073628
زهرا یاری؛ سامان مهدوی؛ شیوا خیاطی؛ رقیه قربانی؛ علیرضا عیسی زاده. "ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از عفونت های ادراری زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی شهرستان مراغه در سال 1395". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،6 ، 1398، 106-112. magiran.com/p2073628
Zahra Yari; Saman Mahdavi; Shiva Khayati; Roghayeh Ghorbani; Alireza Isazadeh. "Evaluation of antibiotic resistance patterns in Staphylococcus aureus isolates collected from urinary tract infections in women referred to Shahid Beheshti educational and therapeutic center in Maragheh city, year 2016", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 6, 2020, 106-112. magiran.com/p2073628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال