ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید ساری صراف، سعید نیکوخصلت، زهرا نیکنام، (1398). تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، 50-58. magiran.com/p2073630
Vahid Sari Sarraf, Saeid Nikoukheslat, Zahra Niknam, (2020). The effect of 8 weeks resistance and concurrent training on irisin, some glycemic indexes and the visceral fat to muscle mass ratio on sedentary obese women, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), 50-58. magiran.com/p2073630
وحید ساری صراف، سعید نیکوخصلت، زهرا نیکنام، تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(6): 50-58. magiran.com/p2073630
Vahid Sari Sarraf, Saeid Nikoukheslat, Zahra Niknam, The effect of 8 weeks resistance and concurrent training on irisin, some glycemic indexes and the visceral fat to muscle mass ratio on sedentary obese women, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(6): 50-58. magiran.com/p2073630
وحید ساری صراف، سعید نیکوخصلت، زهرا نیکنام، "تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 6 (1398): 50-58. magiran.com/p2073630
Vahid Sari Sarraf, Saeid Nikoukheslat, Zahra Niknam, "The effect of 8 weeks resistance and concurrent training on irisin, some glycemic indexes and the visceral fat to muscle mass ratio on sedentary obese women", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.6 (2020): 50-58. magiran.com/p2073630
وحید ساری صراف، سعید نیکوخصلت، زهرا نیکنام، (1398). 'تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، صص.50-58. magiran.com/p2073630
Vahid Sari Sarraf, Saeid Nikoukheslat, Zahra Niknam, (2020). 'The effect of 8 weeks resistance and concurrent training on irisin, some glycemic indexes and the visceral fat to muscle mass ratio on sedentary obese women', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), pp.50-58. magiran.com/p2073630
وحید ساری صراف؛ سعید نیکوخصلت؛ زهرا نیکنام. "تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر آیریزین، برخی شاخص های گلایسمیک و نسبت توده احشایی به عضلات بدن زنان چاق غیرفعال". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،6 ، 1398، 50-58. magiran.com/p2073630
Vahid Sari Sarraf; Saeid Nikoukheslat; Zahra Niknam. "The effect of 8 weeks resistance and concurrent training on irisin, some glycemic indexes and the visceral fat to muscle mass ratio on sedentary obese women", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 6, 2020, 50-58. magiran.com/p2073630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال