ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فرهادی، سهیلا رحیمی فردین، معرفت سیاه کوهیان، پوران کریمی، (1398). تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام در موش های صحرایی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، 67-74. magiran.com/p2073632
Hasan Farhadi, Soheila Rahimifardin, Marefat Siahkohian, Pouran Karimi, (2020). The effects of 8 weeks aerobic training and intermittent hypoxia on lipid peroxidation and total antioxidant capacity in male Westar rats, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), 67-74. magiran.com/p2073632
حسن فرهادی، سهیلا رحیمی فردین، معرفت سیاه کوهیان، پوران کریمی، تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام در موش های صحرایی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(6): 67-74. magiran.com/p2073632
Hasan Farhadi, Soheila Rahimifardin, Marefat Siahkohian, Pouran Karimi, The effects of 8 weeks aerobic training and intermittent hypoxia on lipid peroxidation and total antioxidant capacity in male Westar rats, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(6): 67-74. magiran.com/p2073632
حسن فرهادی، سهیلا رحیمی فردین، معرفت سیاه کوهیان، پوران کریمی، "تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام در موش های صحرایی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 6 (1398): 67-74. magiran.com/p2073632
Hasan Farhadi, Soheila Rahimifardin, Marefat Siahkohian, Pouran Karimi, "The effects of 8 weeks aerobic training and intermittent hypoxia on lipid peroxidation and total antioxidant capacity in male Westar rats", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.6 (2020): 67-74. magiran.com/p2073632
حسن فرهادی، سهیلا رحیمی فردین، معرفت سیاه کوهیان، پوران کریمی، (1398). 'تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام در موش های صحرایی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، صص.67-74. magiran.com/p2073632
Hasan Farhadi, Soheila Rahimifardin, Marefat Siahkohian, Pouran Karimi, (2020). 'The effects of 8 weeks aerobic training and intermittent hypoxia on lipid peroxidation and total antioxidant capacity in male Westar rats', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), pp.67-74. magiran.com/p2073632
حسن فرهادی؛ سهیلا رحیمی فردین؛ معرفت سیاه کوهیان؛ پوران کریمی. "تاثیر 8 هفته تمرین هوازی توام با ارتفاع متناوب شبیه سازی شده بر مارکر آسیب لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام در موش های صحرایی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،6 ، 1398، 67-74. magiran.com/p2073632
Hasan Farhadi; Soheila Rahimifardin; Marefat Siahkohian; Pouran Karimi. "The effects of 8 weeks aerobic training and intermittent hypoxia on lipid peroxidation and total antioxidant capacity in male Westar rats", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 6, 2020, 67-74. magiran.com/p2073632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال