ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نقی پور، منیژه مصطفی قره باغی، حسن علیزاده، منوچهر فدایی، (1398). مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، 83-90. magiran.com/p2073674
Ali Naghipour, Manizheh Mostafa Gharebaghi, Hasan Alizadeh, Manouchehr Fadaee, (2020). The study of association of delivery mode on neonatal jaundice in Al-zahra and Children’s hospitals of Tabriz in the first 6 months of 1395: cross-sectional, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), 83-90. magiran.com/p2073674
علی نقی پور، منیژه مصطفی قره باغی، حسن علیزاده، منوچهر فدایی، مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1398؛ 41(6): 83-90. magiran.com/p2073674
Ali Naghipour, Manizheh Mostafa Gharebaghi, Hasan Alizadeh, Manouchehr Fadaee, The study of association of delivery mode on neonatal jaundice in Al-zahra and Children’s hospitals of Tabriz in the first 6 months of 1395: cross-sectional, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2020; 41(6): 83-90. magiran.com/p2073674
علی نقی پور، منیژه مصطفی قره باغی، حسن علیزاده، منوچهر فدایی، "مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 41، شماره 6 (1398): 83-90. magiran.com/p2073674
Ali Naghipour, Manizheh Mostafa Gharebaghi, Hasan Alizadeh, Manouchehr Fadaee, "The study of association of delivery mode on neonatal jaundice in Al-zahra and Children’s hospitals of Tabriz in the first 6 months of 1395: cross-sectional", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 41, no.6 (2020): 83-90. magiran.com/p2073674
علی نقی پور، منیژه مصطفی قره باغی، حسن علیزاده، منوچهر فدایی، (1398). 'مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41(6)، صص.83-90. magiran.com/p2073674
Ali Naghipour, Manizheh Mostafa Gharebaghi, Hasan Alizadeh, Manouchehr Fadaee, (2020). 'The study of association of delivery mode on neonatal jaundice in Al-zahra and Children’s hospitals of Tabriz in the first 6 months of 1395: cross-sectional', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41(6), pp.83-90. magiran.com/p2073674
علی نقی پور؛ منیژه مصطفی قره باغی؛ حسن علیزاده؛ منوچهر فدایی. "مطالعه ارتباط الگوی زایمان بر زردی نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان های الزهرا و کودکان تبریز در 6 ماهه اول سال 1395: توصیفی-مقطعی". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 41 ،6 ، 1398، 83-90. magiran.com/p2073674
Ali Naghipour; Manizheh Mostafa Gharebaghi; Hasan Alizadeh; Manouchehr Fadaee. "The study of association of delivery mode on neonatal jaundice in Al-zahra and Children’s hospitals of Tabriz in the first 6 months of 1395: cross-sectional", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 41, 6, 2020, 83-90. magiran.com/p2073674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال