ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی آوند، سعید جانی زاده، محسن فرزین، (1398). تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و آماری در منطقه یاسوج-سی سخت، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(3)، 609-623. magiran.com/p2073824
Mohammad Taghi Avand, Saeed Janizadeh, Mohsen Farzin , (2019). Groundwater Potential Determination on Yasouj-Sisakht area Using Random Forest and Generalized Linear Statistical Models, Journal of Range and Watershed Management, 72(3), 609-623. magiran.com/p2073824
محمدتقی آوند، سعید جانی زاده، محسن فرزین، تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و آماری در منطقه یاسوج-سی سخت. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 72(3): 609-623. magiran.com/p2073824
Mohammad Taghi Avand, Saeed Janizadeh, Mohsen Farzin , Groundwater Potential Determination on Yasouj-Sisakht area Using Random Forest and Generalized Linear Statistical Models, Journal of Range and Watershed Management, 2019; 72(3): 609-623. magiran.com/p2073824
محمدتقی آوند، سعید جانی زاده، محسن فرزین، "تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و آماری در منطقه یاسوج-سی سخت"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 72، شماره 3 (1398): 609-623. magiran.com/p2073824
Mohammad Taghi Avand, Saeed Janizadeh, Mohsen Farzin , "Groundwater Potential Determination on Yasouj-Sisakht area Using Random Forest and Generalized Linear Statistical Models", Journal of Range and Watershed Management 72, no.3 (2019): 609-623. magiran.com/p2073824
محمدتقی آوند، سعید جانی زاده، محسن فرزین، (1398). 'تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و آماری در منطقه یاسوج-سی سخت'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(3)، صص.609-623. magiran.com/p2073824
Mohammad Taghi Avand, Saeed Janizadeh, Mohsen Farzin , (2019). 'Groundwater Potential Determination on Yasouj-Sisakht area Using Random Forest and Generalized Linear Statistical Models', Journal of Range and Watershed Management, 72(3), pp.609-623. magiran.com/p2073824
محمدتقی آوند؛ سعید جانی زاده؛ محسن فرزین. "تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و آماری در منطقه یاسوج-سی سخت". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72 ،3 ، 1398، 609-623. magiran.com/p2073824
Mohammad Taghi Avand; Saeed Janizadeh; Mohsen Farzin . "Groundwater Potential Determination on Yasouj-Sisakht area Using Random Forest and Generalized Linear Statistical Models", Journal of Range and Watershed Management, 72, 3, 2019, 609-623. magiran.com/p2073824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال