ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نظری سامانی، محمود صمدی قشلاق، آرش ملکیان، (1398). تعیین مهم ترین عوامل موثر بر آبدهی چشمه های کارستیک در منطقه البرز میانی، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(3)، 853-863. magiran.com/p2073842
Aliakbar Nazari Samani , Mahmoud Samadi, Arash Malekian, (2019). Determining of effective factors on Karstic springs of central Elburze region, Journal of Range and Watershed Management, 72(3), 853-863. magiran.com/p2073842
علی اکبر نظری سامانی، محمود صمدی قشلاق، آرش ملکیان، تعیین مهم ترین عوامل موثر بر آبدهی چشمه های کارستیک در منطقه البرز میانی. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1398؛ 72(3): 853-863. magiran.com/p2073842
Aliakbar Nazari Samani , Mahmoud Samadi, Arash Malekian, Determining of effective factors on Karstic springs of central Elburze region, Journal of Range and Watershed Management, 2019; 72(3): 853-863. magiran.com/p2073842
علی اکبر نظری سامانی، محمود صمدی قشلاق، آرش ملکیان، "تعیین مهم ترین عوامل موثر بر آبدهی چشمه های کارستیک در منطقه البرز میانی"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 72، شماره 3 (1398): 853-863. magiran.com/p2073842
Aliakbar Nazari Samani , Mahmoud Samadi, Arash Malekian, "Determining of effective factors on Karstic springs of central Elburze region", Journal of Range and Watershed Management 72, no.3 (2019): 853-863. magiran.com/p2073842
علی اکبر نظری سامانی، محمود صمدی قشلاق، آرش ملکیان، (1398). 'تعیین مهم ترین عوامل موثر بر آبدهی چشمه های کارستیک در منطقه البرز میانی'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72(3)، صص.853-863. magiran.com/p2073842
Aliakbar Nazari Samani , Mahmoud Samadi, Arash Malekian, (2019). 'Determining of effective factors on Karstic springs of central Elburze region', Journal of Range and Watershed Management, 72(3), pp.853-863. magiran.com/p2073842
علی اکبر نظری سامانی؛ محمود صمدی قشلاق؛ آرش ملکیان. "تعیین مهم ترین عوامل موثر بر آبدهی چشمه های کارستیک در منطقه البرز میانی". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 72 ،3 ، 1398، 853-863. magiran.com/p2073842
Aliakbar Nazari Samani ; Mahmoud Samadi; Arash Malekian. "Determining of effective factors on Karstic springs of central Elburze region", Journal of Range and Watershed Management, 72, 3, 2019, 853-863. magiran.com/p2073842
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال