ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدصادق افراسیابی، مسعود کوثری، حسن بشیر، حسین ابراهیم آبادی، (1398). شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(56)، 71-90. magiran.com/p2073881
Mohammad Sadegh Afrasiabi, Masoud Kowsari, Hassan Bashir, Hossein Ebrahim Abadi, (2019). Social Networks and Cultural Policies: A Survey on the Knowledge Management Status in Social Networks Used by Students at Top Universities of Tehran, Journal of Cultural Studies Communication, 15(56), 71-90. magiran.com/p2073881
محمدصادق افراسیابی، مسعود کوثری، حسن بشیر، حسین ابراهیم آبادی، شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1398؛ 15(56): 71-90. magiran.com/p2073881
Mohammad Sadegh Afrasiabi, Masoud Kowsari, Hassan Bashir, Hossein Ebrahim Abadi, Social Networks and Cultural Policies: A Survey on the Knowledge Management Status in Social Networks Used by Students at Top Universities of Tehran, Journal of Cultural Studies Communication, 2019; 15(56): 71-90. magiran.com/p2073881
محمدصادق افراسیابی، مسعود کوثری، حسن بشیر، حسین ابراهیم آبادی، "شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران"، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 15، شماره 56 (1398): 71-90. magiran.com/p2073881
Mohammad Sadegh Afrasiabi, Masoud Kowsari, Hassan Bashir, Hossein Ebrahim Abadi, "Social Networks and Cultural Policies: A Survey on the Knowledge Management Status in Social Networks Used by Students at Top Universities of Tehran", Journal of Cultural Studies Communication 15, no.56 (2019): 71-90. magiran.com/p2073881
محمدصادق افراسیابی، مسعود کوثری، حسن بشیر، حسین ابراهیم آبادی، (1398). 'شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران'، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(56)، صص.71-90. magiran.com/p2073881
Mohammad Sadegh Afrasiabi, Masoud Kowsari, Hassan Bashir, Hossein Ebrahim Abadi, (2019). 'Social Networks and Cultural Policies: A Survey on the Knowledge Management Status in Social Networks Used by Students at Top Universities of Tehran', Journal of Cultural Studies Communication, 15(56), pp.71-90. magiran.com/p2073881
محمدصادق افراسیابی؛ مسعود کوثری؛ حسن بشیر؛ حسین ابراهیم آبادی. "شبکه های اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی: بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکه های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان دانشگاه های ممتاز شهر تهران". فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 ،56 ، 1398، 71-90. magiran.com/p2073881
Mohammad Sadegh Afrasiabi; Masoud Kowsari; Hassan Bashir; Hossein Ebrahim Abadi. "Social Networks and Cultural Policies: A Survey on the Knowledge Management Status in Social Networks Used by Students at Top Universities of Tehran", Journal of Cultural Studies Communication, 15, 56, 2019, 71-90. magiran.com/p2073881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال