ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فروغی، مهری بهار، (1398). مطالعه ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت های خیریه ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام)، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(56)، 141-168. magiran.com/p2073884
Maryam Foroughi, Mehri Bahar, (2019). Study of Gender Performances through Philanthropic Activities in Cyberspace (Special case of Instagram), Journal of Cultural Studies Communication, 15(56), 141-168. magiran.com/p2073884
مریم فروغی، مهری بهار، مطالعه ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت های خیریه ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام). فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1398؛ 15(56): 141-168. magiran.com/p2073884
Maryam Foroughi, Mehri Bahar, Study of Gender Performances through Philanthropic Activities in Cyberspace (Special case of Instagram), Journal of Cultural Studies Communication, 2019; 15(56): 141-168. magiran.com/p2073884
مریم فروغی، مهری بهار، "مطالعه ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت های خیریه ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام)"، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات 15، شماره 56 (1398): 141-168. magiran.com/p2073884
Maryam Foroughi, Mehri Bahar, "Study of Gender Performances through Philanthropic Activities in Cyberspace (Special case of Instagram)", Journal of Cultural Studies Communication 15, no.56 (2019): 141-168. magiran.com/p2073884
مریم فروغی، مهری بهار، (1398). 'مطالعه ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت های خیریه ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام)'، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15(56)، صص.141-168. magiran.com/p2073884
Maryam Foroughi, Mehri Bahar, (2019). 'Study of Gender Performances through Philanthropic Activities in Cyberspace (Special case of Instagram)', Journal of Cultural Studies Communication, 15(56), pp.141-168. magiran.com/p2073884
مریم فروغی؛ مهری بهار. "مطالعه ی اجرای جنسیت از خلال فعالیت های خیریه ی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام)". فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 15 ،56 ، 1398، 141-168. magiran.com/p2073884
Maryam Foroughi; Mehri Bahar. "Study of Gender Performances through Philanthropic Activities in Cyberspace (Special case of Instagram)", Journal of Cultural Studies Communication, 15, 56, 2019, 141-168. magiran.com/p2073884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال