ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ نوروزی، عبدالحسن دولاح، مریم رفیعی راد، (1398). تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های سوری نر بالغ، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(4)، 1-8. magiran.com/p2073914
F Norouzi, A Doulah, M Rafieirad, (2020). Effects of Four Week Consumption of Lemon (Citrus limon L.) Essential Oil with Swimming Training on Lipid Profile and Lipid Peroxidation in Adult Male Mice, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(4), 1-8. magiran.com/p2073914
فروغ نوروزی، عبدالحسن دولاح، مریم رفیعی راد، تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های سوری نر بالغ. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 14(4): 1-8. magiran.com/p2073914
F Norouzi, A Doulah, M Rafieirad, Effects of Four Week Consumption of Lemon (Citrus limon L.) Essential Oil with Swimming Training on Lipid Profile and Lipid Peroxidation in Adult Male Mice, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2020; 14(4): 1-8. magiran.com/p2073914
فروغ نوروزی، عبدالحسن دولاح، مریم رفیعی راد، "تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های سوری نر بالغ"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 14، شماره 4 (1398): 1-8. magiran.com/p2073914
F Norouzi, A Doulah, M Rafieirad, "Effects of Four Week Consumption of Lemon (Citrus limon L.) Essential Oil with Swimming Training on Lipid Profile and Lipid Peroxidation in Adult Male Mice", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 14, no.4 (2020): 1-8. magiran.com/p2073914
فروغ نوروزی، عبدالحسن دولاح، مریم رفیعی راد، (1398). 'تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های سوری نر بالغ'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(4)، صص.1-8. magiran.com/p2073914
F Norouzi, A Doulah, M Rafieirad, (2020). 'Effects of Four Week Consumption of Lemon (Citrus limon L.) Essential Oil with Swimming Training on Lipid Profile and Lipid Peroxidation in Adult Male Mice', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(4), pp.1-8. magiran.com/p2073914
فروغ نوروزی؛ عبدالحسن دولاح؛ مریم رفیعی راد. "تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های سوری نر بالغ". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14 ،4 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2073914
F Norouzi; A Doulah; M Rafieirad. "Effects of Four Week Consumption of Lemon (Citrus limon L.) Essential Oil with Swimming Training on Lipid Profile and Lipid Peroxidation in Adult Male Mice", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14, 4, 2020, 1-8. magiran.com/p2073914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال