ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد ورنان، محمد محسن زاده، امیر سالاری، (1398). اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(4)، 55-66. magiran.com/p2073920
M Varnan, M Mohsenzadeh, A Salari, (2020). Antimicrobial Effects of Lactobacillus Plantarum and Pediococcus Acidilactici Bioprotective Starters against Foodborne Pathogens in Fermented Chicken Meats, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(4), 55-66. magiran.com/p2073920
مهرداد ورنان، محمد محسن زاده، امیر سالاری، اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 14(4): 55-66. magiran.com/p2073920
M Varnan, M Mohsenzadeh, A Salari, Antimicrobial Effects of Lactobacillus Plantarum and Pediococcus Acidilactici Bioprotective Starters against Foodborne Pathogens in Fermented Chicken Meats, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2020; 14(4): 55-66. magiran.com/p2073920
مهرداد ورنان، محمد محسن زاده، امیر سالاری، "اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 14، شماره 4 (1398): 55-66. magiran.com/p2073920
M Varnan, M Mohsenzadeh, A Salari, "Antimicrobial Effects of Lactobacillus Plantarum and Pediococcus Acidilactici Bioprotective Starters against Foodborne Pathogens in Fermented Chicken Meats", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 14, no.4 (2020): 55-66. magiran.com/p2073920
مهرداد ورنان، محمد محسن زاده، امیر سالاری، (1398). 'اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(4)، صص.55-66. magiran.com/p2073920
M Varnan, M Mohsenzadeh, A Salari, (2020). 'Antimicrobial Effects of Lactobacillus Plantarum and Pediococcus Acidilactici Bioprotective Starters against Foodborne Pathogens in Fermented Chicken Meats', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(4), pp.55-66. magiran.com/p2073920
مهرداد ورنان؛ محمد محسن زاده؛ امیر سالاری. "اثر ضد میکروبی استارترهای زیست محافظ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی علیه باکتری های بیماری زای غذایی در گوشت مرغ تخمیر شده". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14 ،4 ، 1398، 55-66. magiran.com/p2073920
M Varnan; M Mohsenzadeh; A Salari. "Antimicrobial Effects of Lactobacillus Plantarum and Pediococcus Acidilactici Bioprotective Starters against Foodborne Pathogens in Fermented Chicken Meats", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14, 4, 2020, 55-66. magiran.com/p2073920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال