ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دهقان، لاله رومیانی، (1398). فعالیت ضدمیکروبی فیلم نانورس حاوی اسانس نارنج (Citrus aurantium) بر عوامل بیماری زای منتقل شده در فرآورده های شیلاتی، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(4)، 103-111. magiran.com/p2073924
H Dehghan, L Roomiani, (2020). Antimicrobial Activity of Nanoclay Films Enriched with Citrus aurantium Essential Oil against Indicator FoodBorne Pathogens in Fishery Products, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(4), 103-111. magiran.com/p2073924
حسن دهقان، لاله رومیانی، فعالیت ضدمیکروبی فیلم نانورس حاوی اسانس نارنج (Citrus aurantium) بر عوامل بیماری زای منتقل شده در فرآورده های شیلاتی. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 14(4): 103-111. magiran.com/p2073924
H Dehghan, L Roomiani, Antimicrobial Activity of Nanoclay Films Enriched with Citrus aurantium Essential Oil against Indicator FoodBorne Pathogens in Fishery Products, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2020; 14(4): 103-111. magiran.com/p2073924
حسن دهقان، لاله رومیانی، "فعالیت ضدمیکروبی فیلم نانورس حاوی اسانس نارنج (Citrus aurantium) بر عوامل بیماری زای منتقل شده در فرآورده های شیلاتی"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 14، شماره 4 (1398): 103-111. magiran.com/p2073924
H Dehghan, L Roomiani, "Antimicrobial Activity of Nanoclay Films Enriched with Citrus aurantium Essential Oil against Indicator FoodBorne Pathogens in Fishery Products", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 14, no.4 (2020): 103-111. magiran.com/p2073924
حسن دهقان، لاله رومیانی، (1398). 'فعالیت ضدمیکروبی فیلم نانورس حاوی اسانس نارنج (Citrus aurantium) بر عوامل بیماری زای منتقل شده در فرآورده های شیلاتی'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14(4)، صص.103-111. magiran.com/p2073924
H Dehghan, L Roomiani, (2020). 'Antimicrobial Activity of Nanoclay Films Enriched with Citrus aurantium Essential Oil against Indicator FoodBorne Pathogens in Fishery Products', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14(4), pp.103-111. magiran.com/p2073924
حسن دهقان؛ لاله رومیانی. "فعالیت ضدمیکروبی فیلم نانورس حاوی اسانس نارنج (Citrus aurantium) بر عوامل بیماری زای منتقل شده در فرآورده های شیلاتی". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 14 ،4 ، 1398، 103-111. magiran.com/p2073924
H Dehghan; L Roomiani. "Antimicrobial Activity of Nanoclay Films Enriched with Citrus aurantium Essential Oil against Indicator FoodBorne Pathogens in Fishery Products", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 14, 4, 2020, 103-111. magiran.com/p2073924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال