ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا تلیکانی، ویدا شیخ، علیرضا زمانی، شیوا برزویی، ایرج صالحی، محمد علی امیرزرگر، مهدی الله قلی حاجی بهزاد، (1398). اثر سیتاگلیپتین بر سطح سرمی TNF-α، IL-1β و IL-10 در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2، فصلنامه کومش، 21(5)، 71-77. magiran.com/p2074003
Zahra Telikani, Vida Sheikh, Alireza Zamani, Shiva Borzouei, Iraj Salehi, Mohammad Ali Amirzargar, Mahdi Alahgholi Hajibehzad, (2020). Effect of sitagliptin on serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 in patients with type 2 diabetes mellitus, Koomesh, 21(5), 71-77. magiran.com/p2074003
زهرا تلیکانی، ویدا شیخ، علیرضا زمانی، شیوا برزویی، ایرج صالحی، محمد علی امیرزرگر، مهدی الله قلی حاجی بهزاد، اثر سیتاگلیپتین بر سطح سرمی TNF-α، IL-1β و IL-10 در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(5): 71-77. magiran.com/p2074003
Zahra Telikani, Vida Sheikh, Alireza Zamani, Shiva Borzouei, Iraj Salehi, Mohammad Ali Amirzargar, Mahdi Alahgholi Hajibehzad, Effect of sitagliptin on serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 in patients with type 2 diabetes mellitus, Koomesh, 2020; 21(5): 71-77. magiran.com/p2074003
زهرا تلیکانی، ویدا شیخ، علیرضا زمانی، شیوا برزویی، ایرج صالحی، محمد علی امیرزرگر، مهدی الله قلی حاجی بهزاد، "اثر سیتاگلیپتین بر سطح سرمی TNF-α، IL-1β و IL-10 در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2"، فصلنامه کومش 21، شماره 5 (1398): 71-77. magiran.com/p2074003
Zahra Telikani, Vida Sheikh, Alireza Zamani, Shiva Borzouei, Iraj Salehi, Mohammad Ali Amirzargar, Mahdi Alahgholi Hajibehzad, "Effect of sitagliptin on serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 in patients with type 2 diabetes mellitus", Koomesh 21, no.5 (2020): 71-77. magiran.com/p2074003
زهرا تلیکانی، ویدا شیخ، علیرضا زمانی، شیوا برزویی، ایرج صالحی، محمد علی امیرزرگر، مهدی الله قلی حاجی بهزاد، (1398). 'اثر سیتاگلیپتین بر سطح سرمی TNF-α، IL-1β و IL-10 در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2'، فصلنامه کومش، 21(5)، صص.71-77. magiran.com/p2074003
Zahra Telikani, Vida Sheikh, Alireza Zamani, Shiva Borzouei, Iraj Salehi, Mohammad Ali Amirzargar, Mahdi Alahgholi Hajibehzad, (2020). 'Effect of sitagliptin on serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 in patients with type 2 diabetes mellitus', Koomesh, 21(5), pp.71-77. magiran.com/p2074003
زهرا تلیکانی؛ ویدا شیخ؛ علیرضا زمانی؛ شیوا برزویی؛ ایرج صالحی؛ محمد علی امیرزرگر؛ مهدی الله قلی حاجی بهزاد. "اثر سیتاگلیپتین بر سطح سرمی TNF-α، IL-1β و IL-10 در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2". فصلنامه کومش، 21 ،5 ، 1398، 71-77. magiran.com/p2074003
Zahra Telikani; Vida Sheikh; Alireza Zamani; Shiva Borzouei; Iraj Salehi; Mohammad Ali Amirzargar; Mahdi Alahgholi Hajibehzad. "Effect of sitagliptin on serum levels of TNF-α, IL-1β and IL-10 in patients with type 2 diabetes mellitus", Koomesh, 21, 5, 2020, 71-77. magiran.com/p2074003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال