ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، (1398). ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان، فصلنامه کومش، 22(1)، 78-84. magiran.com/p2074004
Jalil Moradi, Maryam Ebadi, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani, (2020). Relationship between postural abnormalities with quality of life and self efficacy of blinds and partially sighted people, Koomesh, 22(1), 78-84. magiran.com/p2074004
جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان. فصلنامه کومش، 1398؛ 22(1): 78-84. magiran.com/p2074004
Jalil Moradi, Maryam Ebadi, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani, Relationship between postural abnormalities with quality of life and self efficacy of blinds and partially sighted people, Koomesh, 2020; 22(1): 78-84. magiran.com/p2074004
جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، "ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان"، فصلنامه کومش 22، شماره 1 (1398): 78-84. magiran.com/p2074004
Jalil Moradi, Maryam Ebadi, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani, "Relationship between postural abnormalities with quality of life and self efficacy of blinds and partially sighted people", Koomesh 22, no.1 (2020): 78-84. magiran.com/p2074004
جلیل مرادی، مریم عبادی، شهناز شهرجردی، مسعود گلپایگانی، (1398). 'ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان'، فصلنامه کومش، 22(1)، صص.78-84. magiran.com/p2074004
Jalil Moradi, Maryam Ebadi, Shahnaz Shahrjerdi, Masoud Golpayegani, (2020). 'Relationship between postural abnormalities with quality of life and self efficacy of blinds and partially sighted people', Koomesh, 22(1), pp.78-84. magiran.com/p2074004
جلیل مرادی؛ مریم عبادی؛ شهناز شهرجردی؛ مسعود گلپایگانی. "ارتباط ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و خودکارآمدی نابینایان و کم بینایان". فصلنامه کومش، 22 ،1 ، 1398، 78-84. magiran.com/p2074004
Jalil Moradi; Maryam Ebadi; Shahnaz Shahrjerdi; Masoud Golpayegani. "Relationship between postural abnormalities with quality of life and self efficacy of blinds and partially sighted people", Koomesh, 22, 1, 2020, 78-84. magiran.com/p2074004
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال