ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج عابدی، پگاه سعادتمند، هادی اکبری زاده، علیرضا عموحیدری، احمد شانئی، (1398). ارزیابی دوزیمتریک غدد بزاقی در درمان سرطان زبان با روش های پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و تطبیقی سه بعدی، فصلنامه کومش، 21(5)، 99-106. magiran.com/p2074007
Iraj Abedi, Pegah Saadatmand, Hadi Akbari Zadeh, Alireza Amouheidari, Ahmad Shanei, (2020). Dosimetry evaluation of salivary glands in 3D conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy in oral tongue cancer, Koomesh, 21(5), 99-106. magiran.com/p2074007
ایرج عابدی، پگاه سعادتمند، هادی اکبری زاده، علیرضا عموحیدری، احمد شانئی، ارزیابی دوزیمتریک غدد بزاقی در درمان سرطان زبان با روش های پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و تطبیقی سه بعدی. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(5): 99-106. magiran.com/p2074007
Iraj Abedi, Pegah Saadatmand, Hadi Akbari Zadeh, Alireza Amouheidari, Ahmad Shanei, Dosimetry evaluation of salivary glands in 3D conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy in oral tongue cancer, Koomesh, 2020; 21(5): 99-106. magiran.com/p2074007
ایرج عابدی، پگاه سعادتمند، هادی اکبری زاده، علیرضا عموحیدری، احمد شانئی، "ارزیابی دوزیمتریک غدد بزاقی در درمان سرطان زبان با روش های پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و تطبیقی سه بعدی"، فصلنامه کومش 21، شماره 5 (1398): 99-106. magiran.com/p2074007
Iraj Abedi, Pegah Saadatmand, Hadi Akbari Zadeh, Alireza Amouheidari, Ahmad Shanei, "Dosimetry evaluation of salivary glands in 3D conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy in oral tongue cancer", Koomesh 21, no.5 (2020): 99-106. magiran.com/p2074007
ایرج عابدی، پگاه سعادتمند، هادی اکبری زاده، علیرضا عموحیدری، احمد شانئی، (1398). 'ارزیابی دوزیمتریک غدد بزاقی در درمان سرطان زبان با روش های پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و تطبیقی سه بعدی'، فصلنامه کومش، 21(5)، صص.99-106. magiran.com/p2074007
Iraj Abedi, Pegah Saadatmand, Hadi Akbari Zadeh, Alireza Amouheidari, Ahmad Shanei, (2020). 'Dosimetry evaluation of salivary glands in 3D conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy in oral tongue cancer', Koomesh, 21(5), pp.99-106. magiran.com/p2074007
ایرج عابدی؛ پگاه سعادتمند؛ هادی اکبری زاده؛ علیرضا عموحیدری؛ احمد شانئی. "ارزیابی دوزیمتریک غدد بزاقی در درمان سرطان زبان با روش های پرتودرمانی با شدت تعدیل شده و تطبیقی سه بعدی". فصلنامه کومش، 21 ،5 ، 1398، 99-106. magiran.com/p2074007
Iraj Abedi; Pegah Saadatmand; Hadi Akbari Zadeh; Alireza Amouheidari; Ahmad Shanei. "Dosimetry evaluation of salivary glands in 3D conformal radiotherapy and intensity modulated radiotherapy in oral tongue cancer", Koomesh, 21, 5, 2020, 99-106. magiran.com/p2074007
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال