ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم بیک زاده، علی جهان، تورج هاشمی، مریم مقدم سلیمی، ماندانا رضایی، (1398). ارتباط بین شلی عمومی مفصلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت فیزیکی در دانش آموزان ایرانی، فصلنامه کومش، 22(1)، 114-121. magiran.com/p2074009
Azam Beyk Zadeh, Ali Jahan, Turaj Hashemi, Maryam Moghadam Salimi, Mandana Rezaei, (2020). Relationship between generalized joint hypermobility, socioeconomic status and physical activity level in Iranian school students, Koomesh, 22(1), 114-121. magiran.com/p2074009
اعظم بیک زاده، علی جهان، تورج هاشمی، مریم مقدم سلیمی، ماندانا رضایی، ارتباط بین شلی عمومی مفصلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت فیزیکی در دانش آموزان ایرانی. فصلنامه کومش، 1398؛ 22(1): 114-121. magiran.com/p2074009
Azam Beyk Zadeh, Ali Jahan, Turaj Hashemi, Maryam Moghadam Salimi, Mandana Rezaei, Relationship between generalized joint hypermobility, socioeconomic status and physical activity level in Iranian school students, Koomesh, 2020; 22(1): 114-121. magiran.com/p2074009
اعظم بیک زاده، علی جهان، تورج هاشمی، مریم مقدم سلیمی، ماندانا رضایی، "ارتباط بین شلی عمومی مفصلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت فیزیکی در دانش آموزان ایرانی"، فصلنامه کومش 22، شماره 1 (1398): 114-121. magiran.com/p2074009
Azam Beyk Zadeh, Ali Jahan, Turaj Hashemi, Maryam Moghadam Salimi, Mandana Rezaei, "Relationship between generalized joint hypermobility, socioeconomic status and physical activity level in Iranian school students", Koomesh 22, no.1 (2020): 114-121. magiran.com/p2074009
اعظم بیک زاده، علی جهان، تورج هاشمی، مریم مقدم سلیمی، ماندانا رضایی، (1398). 'ارتباط بین شلی عمومی مفصلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت فیزیکی در دانش آموزان ایرانی'، فصلنامه کومش، 22(1)، صص.114-121. magiran.com/p2074009
Azam Beyk Zadeh, Ali Jahan, Turaj Hashemi, Maryam Moghadam Salimi, Mandana Rezaei, (2020). 'Relationship between generalized joint hypermobility, socioeconomic status and physical activity level in Iranian school students', Koomesh, 22(1), pp.114-121. magiran.com/p2074009
اعظم بیک زاده؛ علی جهان؛ تورج هاشمی؛ مریم مقدم سلیمی؛ ماندانا رضایی. "ارتباط بین شلی عمومی مفصلی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سطح فعالیت فیزیکی در دانش آموزان ایرانی". فصلنامه کومش، 22 ،1 ، 1398، 114-121. magiran.com/p2074009
Azam Beyk Zadeh; Ali Jahan; Turaj Hashemi; Maryam Moghadam Salimi; Mandana Rezaei. "Relationship between generalized joint hypermobility, socioeconomic status and physical activity level in Iranian school students", Koomesh, 22, 1, 2020, 114-121. magiran.com/p2074009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال