ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، کورش فرزین، زهرا حسن زاده رستمی، سید داود نصرالله پور شیروانی، بیتا سنگستانی، (1398). عوامل موثر بر میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران، فصلنامه کومش، 21(5)، 130-137. magiran.com/p2074011
Mohammad Javad Kabir, Hassan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Kourosh Farzin, Zara Hassanzadeh Rostami, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Bita Sanghestani, (2020). Effective factors on the utilization of health population covered by the urban family physician program in Iran, Koomesh, 21(5), 130-137. magiran.com/p2074011
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، کورش فرزین، زهرا حسن زاده رستمی، سید داود نصرالله پور شیروانی، بیتا سنگستانی، عوامل موثر بر میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(5): 130-137. magiran.com/p2074011
Mohammad Javad Kabir, Hassan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Kourosh Farzin, Zara Hassanzadeh Rostami, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Bita Sanghestani, Effective factors on the utilization of health population covered by the urban family physician program in Iran, Koomesh, 2020; 21(5): 130-137. magiran.com/p2074011
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، کورش فرزین، زهرا حسن زاده رستمی، سید داود نصرالله پور شیروانی، بیتا سنگستانی، "عوامل موثر بر میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران"، فصلنامه کومش 21، شماره 5 (1398): 130-137. magiran.com/p2074011
Mohammad Javad Kabir, Hassan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Kourosh Farzin, Zara Hassanzadeh Rostami, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Bita Sanghestani, "Effective factors on the utilization of health population covered by the urban family physician program in Iran", Koomesh 21, no.5 (2020): 130-137. magiran.com/p2074011
محمد جواد کبیر، حسن اشرفیان امیری، سید مظفر ربیعی، کورش فرزین، زهرا حسن زاده رستمی، سید داود نصرالله پور شیروانی، بیتا سنگستانی، (1398). 'عوامل موثر بر میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران'، فصلنامه کومش، 21(5)، صص.130-137. magiran.com/p2074011
Mohammad Javad Kabir, Hassan Ashrafian Amiri, Seyed Mozafar Rabiee, Kourosh Farzin, Zara Hassanzadeh Rostami, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Bita Sanghestani, (2020). 'Effective factors on the utilization of health population covered by the urban family physician program in Iran', Koomesh, 21(5), pp.130-137. magiran.com/p2074011
محمد جواد کبیر؛ حسن اشرفیان امیری؛ سید مظفر ربیعی؛ کورش فرزین؛ زهرا حسن زاده رستمی؛ سید داود نصرالله پور شیروانی؛ بیتا سنگستانی. "عوامل موثر بر میزان بهره مندی جمعیت تحت پوشش از برنامه پزشک خانواده شهری ایران". فصلنامه کومش، 21 ،5 ، 1398، 130-137. magiran.com/p2074011
Mohammad Javad Kabir; Hassan Ashrafian Amiri; Seyed Mozafar Rabiee; Kourosh Farzin; Zara Hassanzadeh Rostami; Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani; Bita Sanghestani. "Effective factors on the utilization of health population covered by the urban family physician program in Iran", Koomesh, 21, 5, 2020, 130-137. magiran.com/p2074011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال