ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوید میرزاخانی، زهرا اسدی، مهدی رضایی، فائزه دهقان، سید مهدی طباطبایی، (1398). مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها، فصلنامه کومش، 22(1)، 164-169. magiran.com/p2074015
Navid Mirzakhani, Zahra Asadi, Mehdi Rezaei, Faezeh Dehghan, Seyyed Mehdi Tabatabaei, (2020). Comparison of the sensory processing patterns of autism individuals with their normal counterparts, Koomesh, 22(1), 164-169. magiran.com/p2074015
نوید میرزاخانی، زهرا اسدی، مهدی رضایی، فائزه دهقان، سید مهدی طباطبایی، مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها. فصلنامه کومش، 1398؛ 22(1): 164-169. magiran.com/p2074015
Navid Mirzakhani, Zahra Asadi, Mehdi Rezaei, Faezeh Dehghan, Seyyed Mehdi Tabatabaei, Comparison of the sensory processing patterns of autism individuals with their normal counterparts, Koomesh, 2020; 22(1): 164-169. magiran.com/p2074015
نوید میرزاخانی، زهرا اسدی، مهدی رضایی، فائزه دهقان، سید مهدی طباطبایی، "مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها"، فصلنامه کومش 22، شماره 1 (1398): 164-169. magiran.com/p2074015
Navid Mirzakhani, Zahra Asadi, Mehdi Rezaei, Faezeh Dehghan, Seyyed Mehdi Tabatabaei, "Comparison of the sensory processing patterns of autism individuals with their normal counterparts", Koomesh 22, no.1 (2020): 164-169. magiran.com/p2074015
نوید میرزاخانی، زهرا اسدی، مهدی رضایی، فائزه دهقان، سید مهدی طباطبایی، (1398). 'مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها'، فصلنامه کومش، 22(1)، صص.164-169. magiran.com/p2074015
Navid Mirzakhani, Zahra Asadi, Mehdi Rezaei, Faezeh Dehghan, Seyyed Mehdi Tabatabaei, (2020). 'Comparison of the sensory processing patterns of autism individuals with their normal counterparts', Koomesh, 22(1), pp.164-169. magiran.com/p2074015
نوید میرزاخانی؛ زهرا اسدی؛ مهدی رضایی؛ فائزه دهقان؛ سید مهدی طباطبایی. "مقایسه ی الگوهای پردازش حسی خواهران یا برادران سالم افراد دارای اتیسم با همتایان بهنجار آن ها". فصلنامه کومش، 22 ،1 ، 1398، 164-169. magiran.com/p2074015
Navid Mirzakhani; Zahra Asadi; Mehdi Rezaei; Faezeh Dehghan; Seyyed Mehdi Tabatabaei. "Comparison of the sensory processing patterns of autism individuals with their normal counterparts", Koomesh, 22, 1, 2020, 164-169. magiran.com/p2074015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال