ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحیل قلی پور، روناک شاهوی، گلبهار قادرخانی، سوما ذکریایی، سوما بهمنی، (1398). کیفیت مراقبت های پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سلامت با استفاده از الگوی سروکوال، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(4)، 7. magiran.com/p2074062
Rahil Gholipour, Roonak Shahoei, Golbahar Ghaderkhani, Soma Zakaryaee, Soma Bahmani, (2019). Quality Of Postpartum Care From The Viewpoint Of Service Recipients Of Comprehensive Health Center Using The SERVQUAL Model, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(4), 7. magiran.com/p2074062
راحیل قلی پور، روناک شاهوی، گلبهار قادرخانی، سوما ذکریایی، سوما بهمنی، کیفیت مراقبت های پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سلامت با استفاده از الگوی سروکوال. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1398؛ 27(4): 7. magiran.com/p2074062
Rahil Gholipour, Roonak Shahoei, Golbahar Ghaderkhani, Soma Zakaryaee, Soma Bahmani, Quality Of Postpartum Care From The Viewpoint Of Service Recipients Of Comprehensive Health Center Using The SERVQUAL Model, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2019; 27(4): 7. magiran.com/p2074062
راحیل قلی پور، روناک شاهوی، گلبهار قادرخانی، سوما ذکریایی، سوما بهمنی، "کیفیت مراقبت های پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سلامت با استفاده از الگوی سروکوال"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 27، شماره 4 (1398): 7. magiran.com/p2074062
Rahil Gholipour, Roonak Shahoei, Golbahar Ghaderkhani, Soma Zakaryaee, Soma Bahmani, "Quality Of Postpartum Care From The Viewpoint Of Service Recipients Of Comprehensive Health Center Using The SERVQUAL Model", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 27, no.4 (2019): 7. magiran.com/p2074062
راحیل قلی پور، روناک شاهوی، گلبهار قادرخانی، سوما ذکریایی، سوما بهمنی، (1398). 'کیفیت مراقبت های پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سلامت با استفاده از الگوی سروکوال'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27(4)، صص.7. magiran.com/p2074062
Rahil Gholipour, Roonak Shahoei, Golbahar Ghaderkhani, Soma Zakaryaee, Soma Bahmani, (2019). 'Quality Of Postpartum Care From The Viewpoint Of Service Recipients Of Comprehensive Health Center Using The SERVQUAL Model', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27(4), pp.7. magiran.com/p2074062
راحیل قلی پور؛ روناک شاهوی؛ گلبهار قادرخانی؛ سوما ذکریایی؛ سوما بهمنی. "کیفیت مراقبت های پس از زایمان از دیدگاه گیرندگان خدمات مرکز جامع سلامت با استفاده از الگوی سروکوال". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 27 ،4 ، 1398، 7. magiran.com/p2074062
Rahil Gholipour; Roonak Shahoei; Golbahar Ghaderkhani; Soma Zakaryaee; Soma Bahmani. "Quality Of Postpartum Care From The Viewpoint Of Service Recipients Of Comprehensive Health Center Using The SERVQUAL Model", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 27, 4, 2019, 7. magiran.com/p2074062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال