ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سارا شاکری، جعفر شعبانی، حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف، سید مجتبی عقیلی، (1398). نقش واسطه ای نگرش به خیانت و تعارضات زناشویی در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در معلمان متاهل شهر مشهد، مجله تحقیقات سلامت، 8(4)، 220-227. magiran.com/p2074082
Seyedeh Sara Shakeri, Jafar Shabani, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Seyed Mojtaba Aghili, (2019). Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce, Journal of Community Health Research, 8(4), 220-227. magiran.com/p2074082
سیده سارا شاکری، جعفر شعبانی، حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف، سید مجتبی عقیلی، نقش واسطه ای نگرش به خیانت و تعارضات زناشویی در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در معلمان متاهل شهر مشهد. مجله تحقیقات سلامت، 1398؛ 8(4): 220-227. magiran.com/p2074082
Seyedeh Sara Shakeri, Jafar Shabani, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Seyed Mojtaba Aghili, Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce, Journal of Community Health Research, 2019; 8(4): 220-227. magiran.com/p2074082
سیده سارا شاکری، جعفر شعبانی، حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف، سید مجتبی عقیلی، "نقش واسطه ای نگرش به خیانت و تعارضات زناشویی در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در معلمان متاهل شهر مشهد"، مجله تحقیقات سلامت 8، شماره 4 (1398): 220-227. magiran.com/p2074082
Seyedeh Sara Shakeri, Jafar Shabani, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Seyed Mojtaba Aghili, "Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce", Journal of Community Health Research 8, no.4 (2019): 220-227. magiran.com/p2074082
سیده سارا شاکری، جعفر شعبانی، حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف، سید مجتبی عقیلی، (1398). 'نقش واسطه ای نگرش به خیانت و تعارضات زناشویی در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در معلمان متاهل شهر مشهد'، مجله تحقیقات سلامت، 8(4)، صص.220-227. magiran.com/p2074082
Seyedeh Sara Shakeri, Jafar Shabani, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Seyed Mojtaba Aghili, (2019). 'Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce', Journal of Community Health Research, 8(4), pp.220-227. magiran.com/p2074082
سیده سارا شاکری؛ جعفر شعبانی؛ حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف؛ سید مجتبی عقیلی. "نقش واسطه ای نگرش به خیانت و تعارضات زناشویی در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و طلاق عاطفی در معلمان متاهل شهر مشهد". مجله تحقیقات سلامت، 8 ،4 ، 1398، 220-227. magiran.com/p2074082
Seyedeh Sara Shakeri; Jafar Shabani; Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf; Seyed Mojtaba Aghili. "Mediating Role of Attitude towards Betrayal and Marital Conflict in Relation between Using Virtual Social Networks and Emotional Divorce", Journal of Community Health Research, 8, 4, 2019, 220-227. magiran.com/p2074082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال