ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر درویشی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، (1398). ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA & VIKOR (مطالعه موردی سد بالارود خوزستان)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23(4)، 37-61. magiran.com/p2074097
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, (2019). Introduction of a new model for assessing the environmental risk of dams during construction using EFMEA and VIKOR combination methods (case study of the Balarood Dam in Khuzestan, Journal of Spatial Planning, 23(4), 37-61. magiran.com/p2074097
سحر درویشی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA & VIKOR (مطالعه موردی سد بالارود خوزستان). فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1398؛ 23(4): 37-61. magiran.com/p2074097
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, Introduction of a new model for assessing the environmental risk of dams during construction using EFMEA and VIKOR combination methods (case study of the Balarood Dam in Khuzestan, Journal of Spatial Planning, 2019; 23(4): 37-61. magiran.com/p2074097
سحر درویشی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، "ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA & VIKOR (مطالعه موردی سد بالارود خوزستان)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 23، شماره 4 (1398): 37-61. magiran.com/p2074097
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, "Introduction of a new model for assessing the environmental risk of dams during construction using EFMEA and VIKOR combination methods (case study of the Balarood Dam in Khuzestan", Journal of Spatial Planning 23, no.4 (2019): 37-61. magiran.com/p2074097
سحر درویشی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، سحر رضایان، (1398). 'ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA & VIKOR (مطالعه موردی سد بالارود خوزستان)'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23(4)، صص.37-61. magiran.com/p2074097
Sahar Darvishi, Seyed Ali Jozi, Saeed Malmasi, Sahar Rezaian, (2019). 'Introduction of a new model for assessing the environmental risk of dams during construction using EFMEA and VIKOR combination methods (case study of the Balarood Dam in Khuzestan', Journal of Spatial Planning, 23(4), pp.37-61. magiran.com/p2074097
سحر درویشی؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی؛ سحر رضایان. "ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA & VIKOR (مطالعه موردی سد بالارود خوزستان)". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 23 ،4 ، 1398، 37-61. magiran.com/p2074097
Sahar Darvishi; Seyed Ali Jozi; Saeed Malmasi; Sahar Rezaian. "Introduction of a new model for assessing the environmental risk of dams during construction using EFMEA and VIKOR combination methods (case study of the Balarood Dam in Khuzestan", Journal of Spatial Planning, 23, 4, 2019, 37-61. magiran.com/p2074097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال