ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشکان محمدی، ناصر شفیعی ثابت، علیرضا شکیبا، (1398). اثرهای خزش شهری در تغییر کاربری زمین های روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران (مطالعه موردی محور تهران- دماوند)، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، 1-26. magiran.com/p2074298
Ashkan Mohammadi, Naser Shafiei Sabet, Alireza Shakiba, (2020). Effects of urban Sprawl on land use change in the peripheral villages of Tehran metropolis (Case Study: Tehran-Damavand Axis), Environmental Sciences, 17(4), 1-26. magiran.com/p2074298
اشکان محمدی، ناصر شفیعی ثابت، علیرضا شکیبا، اثرهای خزش شهری در تغییر کاربری زمین های روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران (مطالعه موردی محور تهران- دماوند). فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(4): 1-26. magiran.com/p2074298
Ashkan Mohammadi, Naser Shafiei Sabet, Alireza Shakiba, Effects of urban Sprawl on land use change in the peripheral villages of Tehran metropolis (Case Study: Tehran-Damavand Axis), Environmental Sciences, 2020; 17(4): 1-26. magiran.com/p2074298
اشکان محمدی، ناصر شفیعی ثابت، علیرضا شکیبا، "اثرهای خزش شهری در تغییر کاربری زمین های روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران (مطالعه موردی محور تهران- دماوند)"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 4 (1398): 1-26. magiran.com/p2074298
Ashkan Mohammadi, Naser Shafiei Sabet, Alireza Shakiba, "Effects of urban Sprawl on land use change in the peripheral villages of Tehran metropolis (Case Study: Tehran-Damavand Axis)", Environmental Sciences 17, no.4 (2020): 1-26. magiran.com/p2074298
اشکان محمدی، ناصر شفیعی ثابت، علیرضا شکیبا، (1398). 'اثرهای خزش شهری در تغییر کاربری زمین های روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران (مطالعه موردی محور تهران- دماوند)'، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، صص.1-26. magiran.com/p2074298
Ashkan Mohammadi, Naser Shafiei Sabet, Alireza Shakiba, (2020). 'Effects of urban Sprawl on land use change in the peripheral villages of Tehran metropolis (Case Study: Tehran-Damavand Axis)', Environmental Sciences, 17(4), pp.1-26. magiran.com/p2074298
اشکان محمدی؛ ناصر شفیعی ثابت؛ علیرضا شکیبا. "اثرهای خزش شهری در تغییر کاربری زمین های روستاهای پیرامونی کلانشهر تهران (مطالعه موردی محور تهران- دماوند)". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،4 ، 1398، 1-26. magiran.com/p2074298
Ashkan Mohammadi; Naser Shafiei Sabet; Alireza Shakiba. "Effects of urban Sprawl on land use change in the peripheral villages of Tehran metropolis (Case Study: Tehran-Damavand Axis)", Environmental Sciences, 17, 4, 2020, 1-26. magiran.com/p2074298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال