ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر بارانی، آیت الله کرمی، (1398). تحلیل روند سالانه پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده گانه زراعی - اکولوژیکی ایران، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، 75-90. magiran.com/p2074312
Nader Barani, Ayatollah Karami, (2020). Annual trend analysis of climate parameters of temperature and precipitation in decuple agroecology regions of Iran, Environmental Sciences, 17(4), 75-90. magiran.com/p2074312
نادر بارانی، آیت الله کرمی، تحلیل روند سالانه پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده گانه زراعی - اکولوژیکی ایران. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(4): 75-90. magiran.com/p2074312
Nader Barani, Ayatollah Karami, Annual trend analysis of climate parameters of temperature and precipitation in decuple agroecology regions of Iran, Environmental Sciences, 2020; 17(4): 75-90. magiran.com/p2074312
نادر بارانی، آیت الله کرمی، "تحلیل روند سالانه پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده گانه زراعی - اکولوژیکی ایران"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 4 (1398): 75-90. magiran.com/p2074312
Nader Barani, Ayatollah Karami, "Annual trend analysis of climate parameters of temperature and precipitation in decuple agroecology regions of Iran", Environmental Sciences 17, no.4 (2020): 75-90. magiran.com/p2074312
نادر بارانی، آیت الله کرمی، (1398). 'تحلیل روند سالانه پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده گانه زراعی - اکولوژیکی ایران'، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، صص.75-90. magiran.com/p2074312
Nader Barani, Ayatollah Karami, (2020). 'Annual trend analysis of climate parameters of temperature and precipitation in decuple agroecology regions of Iran', Environmental Sciences, 17(4), pp.75-90. magiran.com/p2074312
نادر بارانی؛ آیت الله کرمی. "تحلیل روند سالانه پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده گانه زراعی - اکولوژیکی ایران". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،4 ، 1398، 75-90. magiran.com/p2074312
Nader Barani; Ayatollah Karami. "Annual trend analysis of climate parameters of temperature and precipitation in decuple agroecology regions of Iran", Environmental Sciences, 17, 4, 2020, 75-90. magiran.com/p2074312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال