ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود احمدی، زهرا علی بخشی، منوچهر فرج زاده اصل، (1398). آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، 133-150. magiran.com/p2074339
Mahmoud Ahmadi, Zahra Alibakhshi, Manouchehr Farajzade Asl, (2020). Detection of spatio-temporal changes in the vegetation of Tehran and satellite cities in association with land surface temperature, Environmental Sciences, 17(4), 133-150. magiran.com/p2074339
محمود احمدی، زهرا علی بخشی، منوچهر فرج زاده اصل، آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(4): 133-150. magiran.com/p2074339
Mahmoud Ahmadi, Zahra Alibakhshi, Manouchehr Farajzade Asl, Detection of spatio-temporal changes in the vegetation of Tehran and satellite cities in association with land surface temperature, Environmental Sciences, 2020; 17(4): 133-150. magiran.com/p2074339
محمود احمدی، زهرا علی بخشی، منوچهر فرج زاده اصل، "آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 4 (1398): 133-150. magiran.com/p2074339
Mahmoud Ahmadi, Zahra Alibakhshi, Manouchehr Farajzade Asl, "Detection of spatio-temporal changes in the vegetation of Tehran and satellite cities in association with land surface temperature", Environmental Sciences 17, no.4 (2020): 133-150. magiran.com/p2074339
محمود احمدی، زهرا علی بخشی، منوچهر فرج زاده اصل، (1398). 'آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین'، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، صص.133-150. magiran.com/p2074339
Mahmoud Ahmadi, Zahra Alibakhshi, Manouchehr Farajzade Asl, (2020). 'Detection of spatio-temporal changes in the vegetation of Tehran and satellite cities in association with land surface temperature', Environmental Sciences, 17(4), pp.133-150. magiran.com/p2074339
محمود احمدی؛ زهرا علی بخشی؛ منوچهر فرج زاده اصل. "آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،4 ، 1398، 133-150. magiran.com/p2074339
Mahmoud Ahmadi; Zahra Alibakhshi; Manouchehr Farajzade Asl. "Detection of spatio-temporal changes in the vegetation of Tehran and satellite cities in association with land surface temperature", Environmental Sciences, 17, 4, 2020, 133-150. magiran.com/p2074339
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال