ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه نیلیه بروجنی، مژگان احمدی ندوشن، (1398). بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره ای لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، 163-178. magiran.com/p2074344
Marzieh Nilieh Boroujeni, Mozhgan Ahmadi Nadoushan, (2020). The relationship between urban vegetation and land surface temperature in Isfahan city using Landsat TM and OLI satellite images and LST index, Environmental Sciences, 17(4), 163-178. magiran.com/p2074344
مرضیه نیلیه بروجنی، مژگان احمدی ندوشن، بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره ای لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(4): 163-178. magiran.com/p2074344
Marzieh Nilieh Boroujeni, Mozhgan Ahmadi Nadoushan, The relationship between urban vegetation and land surface temperature in Isfahan city using Landsat TM and OLI satellite images and LST index, Environmental Sciences, 2020; 17(4): 163-178. magiran.com/p2074344
مرضیه نیلیه بروجنی، مژگان احمدی ندوشن، "بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره ای لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 4 (1398): 163-178. magiran.com/p2074344
Marzieh Nilieh Boroujeni, Mozhgan Ahmadi Nadoushan, "The relationship between urban vegetation and land surface temperature in Isfahan city using Landsat TM and OLI satellite images and LST index", Environmental Sciences 17, no.4 (2020): 163-178. magiran.com/p2074344
مرضیه نیلیه بروجنی، مژگان احمدی ندوشن، (1398). 'بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره ای لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان'، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، صص.163-178. magiran.com/p2074344
Marzieh Nilieh Boroujeni, Mozhgan Ahmadi Nadoushan, (2020). 'The relationship between urban vegetation and land surface temperature in Isfahan city using Landsat TM and OLI satellite images and LST index', Environmental Sciences, 17(4), pp.163-178. magiran.com/p2074344
مرضیه نیلیه بروجنی؛ مژگان احمدی ندوشن. "بررسی رابطه پوشش گیاهی شهری و درجه حرارت سطح زمین با استفاده از تصویرهای ماهواره ای لندست TM و OLI و سنجه LST در شهر اصفهان". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،4 ، 1398، 163-178. magiran.com/p2074344
Marzieh Nilieh Boroujeni; Mozhgan Ahmadi Nadoushan. "The relationship between urban vegetation and land surface temperature in Isfahan city using Landsat TM and OLI satellite images and LST index", Environmental Sciences, 17, 4, 2020, 163-178. magiran.com/p2074344
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال