ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب فیض الهی، محمدرضا شهبازبگیان، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، سیاوش شایان، (1398). تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، 231-248. magiran.com/p2074357
Zeinab Feizolahi, Mohamamdreza Shahbazbegian, Seyed Abdolkarim Hashemi, Siavash Shayan, (2020). The Minab plain water-related spatial planning: a system dynamics approach, Environmental Sciences, 17(4), 231-248. magiran.com/p2074357
زینب فیض الهی، محمدرضا شهبازبگیان، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، سیاوش شایان، تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها. فصلنامه علوم محیطی، 1398؛ 17(4): 231-248. magiran.com/p2074357
Zeinab Feizolahi, Mohamamdreza Shahbazbegian, Seyed Abdolkarim Hashemi, Siavash Shayan, The Minab plain water-related spatial planning: a system dynamics approach, Environmental Sciences, 2020; 17(4): 231-248. magiran.com/p2074357
زینب فیض الهی، محمدرضا شهبازبگیان، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، سیاوش شایان، "تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها"، فصلنامه علوم محیطی 17، شماره 4 (1398): 231-248. magiran.com/p2074357
Zeinab Feizolahi, Mohamamdreza Shahbazbegian, Seyed Abdolkarim Hashemi, Siavash Shayan, "The Minab plain water-related spatial planning: a system dynamics approach", Environmental Sciences 17, no.4 (2020): 231-248. magiran.com/p2074357
زینب فیض الهی، محمدرضا شهبازبگیان، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، سیاوش شایان، (1398). 'تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها'، فصلنامه علوم محیطی، 17(4)، صص.231-248. magiran.com/p2074357
Zeinab Feizolahi, Mohamamdreza Shahbazbegian, Seyed Abdolkarim Hashemi, Siavash Shayan, (2020). 'The Minab plain water-related spatial planning: a system dynamics approach', Environmental Sciences, 17(4), pp.231-248. magiran.com/p2074357
زینب فیض الهی؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی؛ سیاوش شایان. "تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها". فصلنامه علوم محیطی، 17 ،4 ، 1398، 231-248. magiran.com/p2074357
Zeinab Feizolahi; Mohamamdreza Shahbazbegian; Seyed Abdolkarim Hashemi; Siavash Shayan. "The Minab plain water-related spatial planning: a system dynamics approach", Environmental Sciences, 17, 4, 2020, 231-248. magiran.com/p2074357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال